User avatar None

New alert

Website / code-of-conduct

Ambiguous language code. 10 days ago
User avatar None

New alert

Website / code-of-conduct

Could not push the repository. 11 days ago
User avatar None

New alert

Website / code-of-conduct

Could not merge the repository. 11 days ago
User avatar None

Component automatically locked

Website / code-of-conduct

Component automatically locked 11 days ago
User avatar None

New alert

Website / code-of-conduct

Could not update the repository. 11 days ago
User avatar None

Committed changes

Website / code-of-conductSerbian

Committed changes 4 weeks ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / code-of-conductSerbian

III. Rumors and Speculation
III. Гласине и спекулацијлеткарење
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / code-of-conductSerbian

If you feel someone—be it a new or longtime contributor—is coming off as rude, kindly let the person know. Getting out in front of issues before they compound is critical. Everyone has a role to play in helping communication flow smoothly in our (sometimes challengingly) unique work environment.
Ако осетите да неко—било да је реч о новом или дугогодишњем сараднику—постаје непристојан, љубазно му ставите до знања. Повлачење пред проблемима пре њиховог слагања је пресудно. Свако има своју улогу у помагању да комуникација тече несметано у нашем (понекад изазовном) јединственом радном окружењу.
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / code-of-conductSerbian

<em>The elementary Code of Conduct is licensed under the <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0</a> license. Certain aspects have been inspired by the <a href="http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/conduct" target="_blank" rel="noopener">Ubuntu Code of Conduct</a>.</em>
<em>Правила понашања елементарија су издата под дозволом <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" target="_blank" rel="noopener">Приписивања заједничког стваралаштваИстоветног дељења 3.0</a>. Поједини аспекти су инспирисани <a href="http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/conduct" target="_blank" rel="noopener">Убунтуовим правилима понашања</a>.</em>
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / code-of-conductSerbian

Similarly, always strive to be professional, accurate, and respectful when interacting with or mentioning other projects, companies, or people. Remember that your words and interactions may be perceived as those of the greater elementary community. While constructive criticism can be helpful, always approach it from a positive direction, and never misrepresent or slander—if you are unsure, err on the side of omitting.
Слично томе, увек настојте да будете професионални, тачни и са поштовањем када комуницирате или када помињете друге пројекте, компаније или људе. Запамтите да се ваше речи и деловања могу доживети као речи шире заједнице елементарија. Иако конструктивна критика може бити корисна, увек јој приступите са позитивне стране и никада погрешно не представљајте или не клеветајте—ако нисте сигурни, ако погрешите или ако сте нешто пропустили.
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / code-of-conductSerbian

Respecting others is paramount. Be sure to respect people and their opinions, personal background, privacy, and ideas. The elementary community is not a place for disrespectful or hurtful remarks for any reason whatsoever. When giving criticism, approach it constructively and respectfully. Personal attacks are not tolerated. When receiving constructive criticism, take it into consideration and thank the critic for their input, no matter your stance.
Поштовање других је од изузетног значаја. Молимо вас да поштујете људе и њихова мишљења, лична искуства и идеје. Заједница елементарија није место за упућивање било каквих неучтивих и увредљивих примедби. Када критикујете, учините то конструктивно и са поштовањем. Лични напади се не толеришу. Када добијете конструктивну критику, узмите је у обзир и захвалите се особи која вам је упутила, без обзира на ваш став.
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / code-of-conductSerbian

Being involved in the elementary community is an incredible experience; you get to be a part of something big, collaborate with people from around the world, and help people make their computers awesome. However, with that comes a responsibility to follow a predefined set of rules that ensures the best environment for all involved. The following rules are expected to be adhered to any time you’re involved with the community, be it in Slack, on GitHub, on an elementary community site, in person, or anywhere else.
Бити умешан у заједници елеемнтарија је невероватно искуство; постајете део нечег великог, сарађујете са људима из целог света, и помажете људима да њихови рачунари постану изврсни. Међутим, са тим долази одговорност која прати унапред одређени скуп правила који осигурава најбољу средину за све припаднике. Очекује се да следећа правила морају бити поштована у било ком тренутку укључења у рад заједнице, било на Слеку, ГитХабу, на сајту заједнице елементарија, лично, или било где другде.
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / code-of-conductSerbian

elementary is powered by individuals coming together in their free time to create something special. It’s important to respect that fact and to always try to contribute to healthy, helpful discussion. If in a meeting, keep on-topic and stay quiet unless you have something helpful that pertains to the immediate discussion. If commenting on the website, keep the discussion related to the content of the Journal entry or Answer topic. If participating in a developer-oriented discussion such as an issue tracker, pull request, mailing list, IRC, or Slack, do not create unnecessary noise by discussing non-development topics; this only derails the discussion and muddies up the logs for developers who may not be present.
елементари погоне појединци који заједно у своје слободно време стварају нешто посебно. Важно је да поштујете ту чињеницу и да увек покушавате да допринесете здравој, корисној расправи. Ако сте на састанку, држите се теме и останите мирни, осим ако немате нешто корисно што се односи на непосредну расправу. Ако коментаришете на сајту, водите расправу у вези са садржајем уноса журнала или одговорите на тему. Ако учествујете у расправи усмереној на развој, као што је проблем трагача, захтев за повлачењем, дописна листа, ИРЦ или Слек, не стварајте непотребну буку темама које се не односе на развој; ово само одводи расправу у други смер и мути дневнике за програмере који не могу бити присутни.
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / code-of-conductSerbian

As a primarily online-based community, it’s important we avoid the potentially negative aspects of the Internet. Do not troll; starting fights or making remarks with the sole purpose of making someone mad is childish and unacceptable. Spam is also unacceptable; this includes posting links to irrelevant sites and repeatedly posting links to the same site. If someone is trolling or spamming, ignore and flag the user.
Као заједница превасходно заснована на мрежи, важно је да избегнемо потенцијално негативне аспекте иИнтернета. Не тролујте; започињање борбе или давање примедби са јединим циљем да некога направите лудим је детињасто и неприхватљиво. Спам је такође неприхватљив; ту спада постављање веза ка небитним сајтовима и непрестано постављање ваеза ка истом сајту. Ако неко тролује или спамује, занемарите и означите га.
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / code-of-conductSerbian

While the fast-paced and exciting nature of elementary contributes to the want to spread rumors or speculation, avoid it. Discussing future plans is alright, but anytime it’s not a verified fact, disclose it as personal speculation or do not discuss it. Spreading inaccurate information can be detrimental to the community, especially if spread in a negative light.
Док брза и узбудљива природа елементарија доприноси жељи ширења гласина или шпекулацијсплеткарења, избегавајте то. Говорити о будућим плановима је у реду, али кад то није проверена чињеница, обележите то као личну шпекулацијуо сплеткарење или не расправљајте о томе. Ширење нетачне информације може бити штетно за заједницу, посебно ако се шири у негативном светлу.
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / code-of-conductSerbian

If you choose not to follow this code of conduct or otherwise disrupt the community, we reserve the right to do the following: alter or remove any content you’ve posted; deactivate or ban your account on third-party sites; deactivate your account in Slack; or otherwise prevent you from interacting with the community.
Ако не изаберете да не пратите овај кодекс понашања или на неки други начин ометате заједницу, ми задржавамо право да урадимо следеће: да изменимо или да уклонимо било који садржај који сте поставили; да искључимо или забранимо ваш налог на сајтовима трећих страна; да искључимо ваш налог на Слеку; или на други начин да вас спречимо у деловању са заједницом.
a month ago
User avatar mirosnik

New contributor

Website / code-of-conductSerbian

New contributor a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Website / code-of-conductTagalog

If you choose not to follow this code of conduct or otherwise disrupt the community, we reserve the right to do the following: alter or remove any content you’ve posted; deactivate or ban your account on third-party sites; deactivate your account in Slack; or otherwise prevent you from interacting with the community.
Kung hindi mo susundin ang mga alitutuning ito o di kaya ay makagulo ka sa komunidad, kami ay may karapatang gawin ang mga sumusunod: palitan o tanggalin ang iyong mga ginawa; tanggalin o i-ban ang iyong account sa mga third-party sites; tanggalin ang iyong account sa Slack; o anumang mga bagay na makakapigil sa iyo upang makipag-ugnayan sa komunidad.
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Website / code-of-conductTagalog

Consequences
Mga Kahihinatnan
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Website / code-of-conductTagalog

Life priorities, interests, and passions can change. If you’re involved with an elementary-related project but feel you must remove yourself from it, do so in a way that minimizes disruption. When we work together, our work and ideas are no longer just our own; they belong to the elementary community as a whole. Inform other members of the team that you intend to step down, and if possible, help find someone to pick up your work. At the very least, ensure your work can be continued where you left off.
Ang mga prayoridad, interes, at kagustuhan natin sa buhay ay nagbabago. Kung ikaw ay parte ng isang proyekto may kinalaman sa elementary at pakiramdam mo na gusto mo nang umalis, gawin ito sa pamamaraan na hindi makakapagdulot ang iyong pag-alis ng pagkahinto o kaguluhan. Kung nagtatrabaho magkasama, ang ating gawa at ideya ay hindi na lamang sa atin, kundi parte na ito ng buong komunidad sa kabuuan. Ipabatid sa iba pang mga miyembro ng iyong grupo ang iyong kagustuhang umalis. Kung maaari, maghanap ng iyong makakapalit. Sa ganitong paraan, masisiguradong mapagpapatuloy ang gawaing iyong iiwan.
a month ago

Search