User avatar None

Resource update

Switchboard / Notifications PlugNorwegian Nynorsk

Resource update 11 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Notifications PlugNorwegian Nynorsk

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Notifications PlugNorwegian Nynorsk

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Notifications PlugNorwegian Nynorsk

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Notifications PlugNorwegian Nynorsk

Committed changes 2 years ago
Show missed notifications in Notification Center.
Vis tapte varsel som du gjekk glipp av i Varslingi varselsenteret.
2 years ago
Sounds play once when a new notification arrives.
Lydar blir spelt av når eit nytt varsel kjemdukkar opp.
2 years ago
Bubbles appear in the top right corner of the display and disappear automatically.
Bobler vil dukkae opp i hjørnet oppeøvst til høgre av skjermen, og forsvinn automatisk.
2 years ago
System notifications, such as volume and display brightness, will be unaffected.
Systemvarsel, som til dømes volum og skjermlyd- og lysstyrke, vil ikkje bli vere upåverka.
2 years ago
While in Do Not Disturb mode, notifications and alerts will be hidden and notification sounds will be silenced.
NårMedan ein er i Iikkje forstyrr-modus, blir vil varsel og alarmer gøymde og varsellyden blir slått avåtvaringar vere skjulte, og varsellydar er tause.
2 years ago
elementary OS is in Do Not Disturb mode
elementary OS er i Iikkje forstyrr-modus
2 years ago
Sound
Lydar
2 years ago
Notifications Center
Varselsenter
2 years ago
Configure notification bubbles, sounds, and notification center
KonfigurerSett opp varselbobler, lydar og varselsenter
2 years ago
When apps are installed that have notification options they will automatically appear here.
Når applikasjonar som brukstøttar varselinstillingar bli er installerte, vil dei visastautomatisk dukke opp her.
2 years ago
Notifications preferences are for configuring which apps make use of notifications, for changing how an app's notifications appear,
and for setting when you do not want to be disturbed by notifications.
Varselinnstillingar laret deg konfigurerae kva for appar som har lov til ålikasjonar som kan brukae varsel, korleis eit varsel frå ein app blir sjåande ut,
og for instilling av
n applikasjon sine varsel dukkar opp, og å definere kva tider du ikkje ynskjer å blivil verte forstyrra iav varsel.
2 years ago
Nothing to do here
Ingenting å finne pågjere her
2 years ago
Disabled
SAvslått av
2 years ago
Disabled
Ikkje i brukSlått av
2 years ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Notifications PlugNorwegian Nynorsk

Resource update 2 years ago

Search