Show in Panel
Zobraziť v paneli
3 months ago
Flash screen
Prebliknúť obrazovku
3 months ago
Visual Alerts
Vizuálne výstrahyupozornenia
3 months ago
Accessibility Features
Funkcie prístupnosti
3 months ago
Show in Panel
 
3 months ago
Check the relevant settings pages or search from the All Settings screen.
Skontrolujte súvisiace stránky nastavení alebo použite políčko vyhľadávania vo Všetkých nastaveniach.
3 months ago
More accessibility features can be found throughout System Settings.
Viac funkcií prístupnosti nájdete v rôznych častiach Nastaveniachí systému.
3 months ago
More accessibility features can be found throughout System Settings.
Viac funkcií prístupnosti nájdete v Nastaveniach systému.
3 months ago
Configure accessibility features
Nastavujte funkcie prístupnosti
3 months ago
New contributor 3 months ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / Universal Access PlugSlovak

New strings to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Universal Access PlugSlovak

Resource update 4 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Universal Access PlugSlovak

New string to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Universal Access PlugSlovak

Resource update 4 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Universal Access PlugSlovak

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Universal Access PlugSlovak

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Universal Access PlugSlovak

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Universal Access PlugSlovak

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Universal Access PlugSlovak

Resource update 2 years ago
Sound settings…
Zvukové nastavenia…
2 years ago

Search