Improve contrast of horizontal separators in dark style
Zwiększono kontrast pomiędzy poziomymi granicami w stylu ciemnym
2 days ago
Improvements:
Ulepszenia:
2 days ago
ModelButtons: add margin between checks, radios, and labels
ModelButtons: dodano odstęp pomiędzy polami wyboru a ich opisem
2 days ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Stylesheet (Extra)Polish

Fix font style for bold labels in some languages
Naprawiono styl fontu dla etykiet tytułowych w paskach nagłówkapogrubionych etykiet w niektórych językach
2 days ago
Fix titlebar in GNOME Web 42
Naprawiono pasek tytułu w GNOME Web 42
2 days ago
Fixes:
Poprawki:
2 days ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Stylesheet (Extra)Polish

Support for Gtk4
Wsparcie dla Hdy.TabbarGtk4
2 days ago
New Features:
Nowe funkcje:
2 days ago
User avatar None

New strings to translate

Desktop / Stylesheet (Extra)Polish

New strings to translate 3 days ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Stylesheet (Extra)Polish

Resource update 3 days ago
User avatar None

Source string changed

Desktop / Stylesheet (Extra)Polish

Fix font style for titlebold labels in headerbarsome languages
3 days ago
User avatar None

Source string changed

Desktop / Stylesheet (Extra)Polish

Support for Hdy.TabbarGtk4
3 days ago
Complete redesign
Kompletne przeprojektowanie
5 months ago
Flat titlebars inherit background color for views and sidebars
Płaskie paski tytułów dziedziczą kolor tła w widokach i w panelach bocznych
5 months ago
Fix accent class for Gtk.Scale
Naprawiono klasę akcentu dla Gtk.Scale
5 months ago
Support for Hdy.Tabbar
Wsparcie dla Hdy.Tabbar
5 months ago
Fix font style for title labels in headerbars
Naprawiono styl fontu dla etykiet tytułowych w paskach nagłówka
5 months ago
Use the accent color for highlighting in IBus candidate window
Użyto koloru akcentu do podświetlenia w oknie kandydującym IBus
5 months ago
An original Gtk.CSS stylesheet designed specifically for elementary OS and its desktop environment: Pantheon.
Oryginalny styl Gtk.CSS zaprojektowany specjalnie dla elementary OS i jego środowiska pulpitu: Pantheon.
5 months ago
The Gtk Stylesheet for elementary OS
Style GTK dla elementary OS
5 months ago

Search