User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

Resource update 6 months ago
Add power profile management
Pridaná správa profilov napájania
8 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

New string to translate 8 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

Resource update 8 months ago
Add prompt to shutdown to power button actions
Pridanie výzvy ohľadom vypnutia pri akcii tlačidla napájania
a year ago
Remove broken hibernate option
Odstránená nefunkčná možnosť hibernácie
a year ago
Show in search results for "sleep" and "timeout"
Zobrazovať výsledky vyhľadávania pre „spánok“ a „časovač“
a year ago
Change lid settings without restarting
Upravujte nastavenia veka bez potreby reštartovania
a year ago
Fix a potential issue with resuming from sleep
Opravený potenciálny problém pri zobúdzaní zo spánku
a year ago
Add toggle for showing battery percentage in Panel
Pridaný prepínač zobrazovania percent batérie v Paneli
a year ago
Power Settings
Nastavenia napájania
a year ago
Configure display brightness, power buttons, and suspend behavior
Nastavujte jas obrazovky, tlačidlá napájania a správanie uspávania
a year ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

Resource update a year ago
Fix potential freeze when changing settings from multiple panes
Opravené potenciálne zamrznutie pri zmene nastavení z viacerých panelov
a year ago
New features:
Nové funkcie:
a year ago

Search