Add prompt to shutdown to power button actions
Pridanie výzvy ohľadom vypnutia pri akcii tlačidla napájania
3 months ago
Remove broken hibernate option
Odstránená nefunkčná možnosť hibernácie
3 months ago
Show in search results for "sleep" and "timeout"
Zobrazovať výsledky vyhľadávania pre „spánok“ a „časovač“
3 months ago
Change lid settings without restarting
Upravujte nastavenia veka bez potreby reštartovania
3 months ago
Fix a potential issue with resuming from sleep
Opravený potenciálny problém pri zobúdzaní zo spánku
3 months ago
Add toggle for showing battery percentage in Panel
Pridaný prepínač zobrazovania percent batérie v Paneli
3 months ago
Power Settings
Nastavenia napájania
3 months ago
Configure display brightness, power buttons, and suspend behavior
Nastavujte jas obrazovky, tlačidlá napájania a správanie uspávania
3 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

Resource update 3 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

Resource update 3 months ago
Fix potential freeze when changing settings from multiple panes
Opravené potenciálne zamrznutie pri zmene nastavení z viacerých panelov
3 months ago
New features:
Nové funkcie:
3 months ago
Updated translations
Aktualizované preklady
3 months ago
Minor updates:
Menšie aktualizácie:
3 months ago
New contributor 3 months ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

New strings to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

Resource update 3 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

Resource update 3 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Slovak

Resource update 3 months ago

Search