Point out how to find other accessibility features in System Settings
Indicacions de com podeu trobar altres funcions d’accessibilitat a la configuració del sistema
4 months ago
Add a switch to show the indicator in the Panel
Addició d'un commutador per mostrar l'indicador al plafó
4 months ago
Minor updates:
Actualitzacions menors:
4 months ago
Ensure screen reader shortcut keys are shown
S'assegura que es mostrein les tecles de drecera del lector de pantalla.
4 months ago
Ensure screen reader shortcut keys are shown
Correcció deS'assegura que es mostren les tecles de drecera de la pantalla del lector de pantalla que no es mostren.
4 months ago
Fixes:
Correccions:
4 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Universal Access Plug (Extra)Catalan

New string to translate 4 months ago
Resource update 4 months ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / Universal Access Plug (Extra)Catalan

New strings to translate 4 months ago
Resource update 4 months ago
User avatar None

Source string changed

Switchboard / Universal Access Plug (Extra)Catalan

FixEnsure screen reader shortcut keys aren't shown
4 months ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Universal Access Plug (Extra)Catalan

Committed changes a year ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Universal Access Plug (Extra)Catalan

New string to translate a year ago
Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Universal Access Plug (Extra)Catalan

Committed changes 2 years ago
Remove panes whose settings now live somewhere else
Supressió dels plafons la configuració dels quals ara és en un altre lloc
2 years ago
Updated translations
Traduccions actualitzades
2 years ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Universal Access Plug (Extra)Catalan

New string to translate 2 years ago
Resource update 2 years ago
Resource update 2 years ago

Search