User avatar None

Committed changes

Website / docs-learning-the-basicsNorwegian Nynorsk

Committed changes 7 months ago
Window Buttons
Vindaugsknappar
7 months ago
HeaderBar
Toppfelt
7 months ago
You can move an app's window around the desktop by dragging anywhere on the Header Bar, including on buttons.
Du kan flytta eit appvindauge rundt på skrivebordet ved å trykka ein plass på toppfeltet og dra vindauget.
7 months ago
Many apps have a Header Bar at the top of the app. This area contains common actions or navigation items for the app, plus the Window Buttons.
Mange appar nyttar eit toppfelt øverst i appen. Dette feltet inneheld vanlege handlingar som du kan gjera i appen, i tillegg til vindaugsknappane.
7 months ago
Header Bar
Toppfelt
7 months ago
When you open an app, its window appears on the desktop. Each app typically has three areas: the window buttons, a toolbar, and the contents of the app.
Når du opnar ein app vil eit nytt vindauge dukka opp på skjermen. Kvar app har normalt sett tre felt: vindaugsknappane, ei verktøylinja, og sjølve innhaldet i appen.
7 months ago
Apps exist in their own windows which can be closed, maximized, or moved around.
Alle appar har sine eigne vindauge som du anten kan lukka, gjera større eller flytta rundt på skjermen din.
7 months ago
App Windows
Appvindauge
7 months ago
You can customize the dock's behavior through <strong><a href="/docs/learning-the-basics#system-settings">System Settings</a></strong> → <strong>Desktop</strong> → <strong>Dock</strong>.
Du kan endra på korleis dokken oppførar seg ved å gå til <strong><a href="/docs/learning-the-basics#system-settings">Systeminstillingar</a></strong>→<strong>Skrivebord</strong>→<strong>Dokken</strong>.
7 months ago
By default, the dock hides off the bottom of the desktop when an app is maximized. Simply move your mouse to the bottom center of the desktop to reveal the dock.
Dokken gøymer seg automatisk frå botnen av skrivebordet når ein app blir vist i fullskjerm. Flytt pila til botnen av skrivebordet for å få fram igjen dokken.
7 months ago
The contents of the dock are easily customizable. To add an app to the dock, drag and drop it from the Applications Menu or right-click an open app's icon and choose <strong>Keep in Dock</strong>. To remove an app from the dock, drag it off and drop it in an empty space on your desktop or right-click the icon and uncheck <strong>Keep in Dock</strong>. To rearrange apps on the dock, simply drag and drop them.
Innhaldet på dokken kan du enkelt endra på. For å legga til ein app i dokken kan du anten dra og sleppa ikonet frå Appmenyen, eller høgreklikka på eit ikon i dokken og klikka <strong>Beheld i dokken</strong>. For å fjerna ein app frå dokken, drar du ikonet vekk og slepp det ein plass på skrivebordet ditt, eller høgreklikkar på ikonet og fjernar markeringa på <strong>Beheld i dokken</strong>. Om du ynskjer å flytta på rekkefølgja med appar, er det einaste du treng å gjera å dra og flytta dei med peikeflata.
7 months ago
At the bottom of the desktop is the Dock. It contains your favorite apps well as any apps that are currently open.
På botnen av skrivebordet finn du Dokken. Den inneheld alle dine favorittappar og alle andre appar du har ope.
7 months ago
The Dock
Dokken
7 months ago
Session: Show the Shut Down dialog
Økt: Visa skru av-menyen
7 months ago
Notifications: Toggle Do Not Disturb mode
Varslingar: Skru av og på Ikkje forstyrr-modus
7 months ago
Power: Hide/show the percentage of battery remaining
Straum: Gøyma/visa kor mykje prosent det er igjen på batteriet
7 months ago
Bluetooth: Toggle Bluetooth on or off
Bluetooth: Skru Bluetooth av og på
7 months ago
Sound: Toggle mute for the current output
Lyd: Velga om du vil gjera lydutgangen stum
7 months ago
A middle click or three finger tap on an indicator will present you with the following quick actions:
Eit trykk med midtknappen, eller eit tre-finger-trykk med peikeflata, på ein indikator vil la deg gjera følgande raske handlingar:
7 months ago

Search