Steps to Begin Translation
Mga Hakbangin Upang Simulan ang Pagsasalin
5 months ago
Translation Guide
Gabay sa Pagsasalin
5 months ago
Resource update 11 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / docs-translation-guideFilipino

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideFilipino

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideFilipino

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideFilipino

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideFilipino

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideFilipino

Resource update 2 years ago

Search