User avatar lewisgoddard

New strings to translate

Website / privacyCzech

New strings to translate 3 months ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / privacyCzech

Resource update 3 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / privacyCzech

Committed changes a year ago
User avatar None

New string to translate

Website / privacyCzech

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyCzech

Resource update a year ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / privacyCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / privacyCzech

Committed changes a year ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / privacyCzech

Committed changes a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / privacyCzech

Uses cookies to remember your last order and your country so it knows what card types to offer for payments. For more information, see
Používá cookies pro zapamatování vaší minulé objednávky a země, takže ví jaký typ karty nabídnou a na základě toho příště nabídne typy karet pro platbu. Podrobnosti viz
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / privacyCzech

Stores cookies to log behavioral elements and analyze potential threats. For more information, see the
Uchovávkládá cookies pro zaznamenávání prvků chování a analýzu možných hrozeb. Podrobnosti viz
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / privacyCzech

This site uses cookies for incremental improvements. You may find the services function without them but at a reduced usability. For example, the site will not remember if you have previously paid for elementary OS; by default you will be asked to pay again.
Tento web používá cookies, za účelem postupného vylepšování. Služby mohou fungovat i bez nic, ale se sníženou použitelností. Například, nebude zapamatováno, zda jste již platili za elementary OS platili – ve výchozím stavu budete požádáni o opětovnou platbplatbu znovu.
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / privacyCzech

<strong>You can choose to disable or selectively turn off any cookies or third-party cookies in your browser settings.</strong>
<strong>Můžete zvolit vypnutí nebo selektivní vypnutí jakýchkoli cookies nebo cookies třetích stranJakákoli cookies (včetně těch od třetích stran) můžete úplně nebo selektivně vypnout v nastavení vašeámi využívaného prohlížeče.</strong>
a year ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / privacyCzech

Committed changes a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

Privacy &sdot; elementary
Soukromí &sdot; elementary
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

We have not placed any backdoors into our software and have not received any requests for doing so. We have also never received a National Security Letter, FISA order, or any other classified request for user information.
Do našeho software jsme nevložili žádná zadní vrátka ani jsme neobdrželi požadavek tak udělat. Nikdy jsme také neobdrželi příkaz typu National Security Letter, FISA, nebo jakýkoli utajený požadavek na informace o uživateli.
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

Transparency
Transparentnost
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

As you have already visited our site, you may wish to manage cookies already set in your browser. Links to the relevant instructions can be found below.
Protože jste náš web už navštívili, můžete si přát spravovat cookies, které už jsou nastavené ve vašem prohlížeči. Odkazy na související pokyny se nacházejí níže.
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

Manage Cookies
Správa cookies
a year ago

Search