User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Improve performance of download size calculation
Popraw wydajność obliczania rozmiaru pobierania
8 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Show app name in the main view once it's loaded
Pokaż nazwę aplikacji w głównym widoku po jej załadowaniu
8 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Link to System Settings → Applications → Permissions
Link do Ustawienia systemowe → Aplikacje → Uprawnienia
8 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Fix crashes on installation failure
Napraw w przypadku niepowodzenia instalacji
8 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Support Flatpak bundle files
Obsługa plików pakietu Flatpak
8 months ago
Swipe away to dismiss
Przesuń aby zamknąć
8 months ago
Automatically badge images with app icons
Automatycznie oznaczaj obrazy ikonami aplikacji
8 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Offer to trash Flatpak files after installing
Zaproponuj wyrzucenie plików Flatpak po instalacji
8 months ago
Fix a potential issue when ending the session
Napraw potencjalny problem po zakończeniu sesji
8 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Portals (Extra)Polish

Add OpenURI Portal
Dodaj portal OpenURI
8 months ago
Optional badge icons
Opcjonalne ikony odznak
8 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Control notifications in System Settings
Kontroluj powiadomienia w ustawieniach systemu
8 months ago
Fix the app not launching if a shortcut key is set to blank
Napraw aplikację, która nie uruchamia się, jeśli klawisz skrótu jest pusty
8 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Portals (Extra)Polish

First release!
Pierwsze wydanie!
8 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Use system Flatpak runtimes for locally installed apps
Używaj systemowych środowisk wykonawczych Flatpak do lokalnie instalowanych aplikacji
8 months ago
Action buttons
Przyciski akcji
8 months ago
The authentication agent appears whenever an application wants to request permission to use administrative powers.
Agent uwierzytelniania pojawia się za każdym razem, gdy aplikacja chce poprosić o pozwolenie na korzystanie z uprawnień administracyjnych.
8 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Portals (Extra)Polish

Prevent delay after logging in
Zapobiegaj opóźnieniom po zalogowaniu
8 months ago
Support the dark style
Wspieraj ciemny styl
8 months ago
Approve or deny access to administrative powers
Zatwierdzanie lub odmawianie dostępu do uprawnień administracyjnych
8 months ago

Search