Translation status

126 Strings 100% Translate
889 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
support This component is linked to the Website/index repository. MIT 63% 8 80 3
press This component is linked to the Website/index repository. MIT 67% 10 161 5
index MIT 99% 1 42 7
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. MIT
team This component is linked to the Website/index repository. MIT
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar jeremypw User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar ryonakano User avatar btkostner User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Bump glob from 7.2.0 to 8.0.3 (#3015) fe7b9fb6
dependabot[bot] authored 3 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/brand.json
Translation file _lang/cs/brand.json
User avatar None

Resource update

Website / brandCzech

Resource update a month ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / brandCzech

Do not attempt to recreate the logotype by writing “elementary” in a specific font; always use the provided graphic.
Prosíme nepokoušejte se znovuvytvářet logotyp zapsáním slova „elementary“ v konkrétním písmu – vždy použijte poskytovanou grafikckou podobu.
4 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / brandCzech

Do not stretch, skew, rotate, flip, or otherwise alter the marks.
Značky nenatahujte, nenaklápějte, neotáčejte ani jinak neupravpozměňujte.
4 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / brandCzech

elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc.
elementary, Inc. si nároku je dvě značky: <strong>logo „e“</strong> a <strong>logotyp „elementary“</strong>. Obojí jsou považovány za registrované obchodní znaky a představují společnost elementary, Inc.
4 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / brandCzech

The primary product of elementary, Inc. is <strong>elementary OS</strong>. For clarity, elementary OS should never be shortened to “elementary” or any abbreviation.
Hlavním produktem společností elementary, Inc. je <strong>elementary OS</strong>. Aby bylo zřejmé, elementary OS by nikdy nemělo být zkracováno na “elementary” nebo jinou zkratku.
4 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / brandCzech

The word <strong>elementary</strong> is a trademark of elementary, Inc. to refer to the company itself. It is always lower-case, even when beginning sentences. It may also be used along with product names (i.e. “elementary OS”) to refer to a specific product of elementary, Inc.
Slovo <strong>elementary</strong> je registrovaná obchodní značka společnosti elementary, Inc. Vždy se píše malými písmeny, a to i na začátku věty. Může také být použita ve spojení s názvem produktu (tj. „elementary 0S“), aby odkazovala na konkrétní produkt od elementary, Inc.
4 months ago
User avatar p-bo

New translation

Website / brandCzech

Do not attempt to recreate the logotype by writing “elementary” in a specific font; always use the provided graphic.
Prosíme nepokoušejte se znovuvytvářet logotyp zapsáním slova „elementary“ v konkrétním písmu – vždy použijte poskytovanou grafiku.
4 months ago
User avatar p-bo

New translation

Website / brandCzech

The “elementary” logotype is to be used when space allows to refer to elementary, Inc. It may also be used before a product name to refer to a specific product of elementary, Inc.
Logotyp „elementary“ je určeno pro použití když to prostor umožňuje pro odkazování na společnost elementary, Inc. Může též být použito před názvem pro odkazování na konkrétní produkt společnosti elementary, Inc.
4 months ago
User avatar p-bo

New translation

Website / brandCzech

The “e” logomark is to be used to refer to elementary, Inc., especially when a square ratio is required. It should be used at larger sizes and when alongside similarly-weighted logos. The thinner, alternate logomark may be used in smaller contexts or when the default logomark feels too heavy.
Logo „e“ je určené pro odkazování na společnost elementary, Inc., hlavně tam, kdy je zapotřebí čtvercový poměr stran. Mělo by být používáno ve větších velikostech a také když společně s podobně velkými logy. Tenčí, alternativní logo může být použito v menším kontextu nebo když je výchozí logo příliš „těžké“.
4 months ago
User avatar p-bo

New translation

Website / brandCzech

Alternate logomark
Alternativní logo
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 126 889 5,814
Translated 100% 126 889 5,814
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 11, 2022, 1:52 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity