Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar btkostner User avatar ryonakano User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit change url of elementar's store at translation doc (#2741) e17f25b
Yoga Sukma authored 4 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/code-of-conduct.json
Translation file _lang/tl/code-of-conduct.json
User avatar Norecki

Suggestion added

Website / code-of-conductTagalog

If you choose not to follow this code of conduct or otherwise disrupt the community, we reserve the right to do the following: alter or remove any content you’ve posted; deactivate or ban your account on third-party sites; deactivate your account in Slack; or otherwise prevent you from interacting with the community.
Kung hindi mo susundin ang mga alitutuning ito o di kaya ay makagulo ka sa komunidad, kami ay may karapatang gawin ang mga sumusunod: palitan o tanggalin ang iyong mga ginawa; tanggalin o i-ban ang iyong account sa mga third-party sites; tanggalin ang iyong account sa Slack; o anumang mga bagay na makakapigil sa iyo upang makipag-ugnayan sa komunidad.
6 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Website / code-of-conductTagalog

Consequences
Mga Kahihinatnan
6 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Website / code-of-conductTagalog

Life priorities, interests, and passions can change. If you’re involved with an elementary-related project but feel you must remove yourself from it, do so in a way that minimizes disruption. When we work together, our work and ideas are no longer just our own; they belong to the elementary community as a whole. Inform other members of the team that you intend to step down, and if possible, help find someone to pick up your work. At the very least, ensure your work can be continued where you left off.
Ang mga prayoridad, interes, at kagustuhan natin sa buhay ay nagbabago. Kung ikaw ay parte ng isang proyekto may kinalaman sa elementary at pakiramdam mo na gusto mo nang umalis, gawin ito sa pamamaraan na hindi makakapagdulot ang iyong pag-alis ng pagkahinto o kaguluhan. Kung nagtatrabaho magkasama, ang ating gawa at ideya ay hindi na lamang sa atin, kundi parte na ito ng buong komunidad sa kabuuan. Ipabatid sa iba pang mga miyembro ng iyong grupo ang iyong kagustuhang umalis. Kung maaari, maghanap ng iyong makakapalit. Sa ganitong paraan, masisiguradong mapagpapatuloy ang gawaing iyong iiwan.
6 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Website / code-of-conductTagalog

V. Avoiding Conflict
V. Pag-iwas sa mga Hidwaan
6 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Website / code-of-conductTagalog

elementary is powered by individuals coming together in their free time to create something special. It’s important to respect that fact and to always try to contribute to healthy, helpful discussion. If in a meeting, keep on-topic and stay quiet unless you have something helpful that pertains to the immediate discussion. If commenting on the website, keep the discussion related to the content of the Journal entry or Answer topic. If participating in a developer-oriented discussion such as an issue tracker, pull request, mailing list, IRC, or Slack, do not create unnecessary noise by discussing non-development topics; this only derails the discussion and muddies up the logs for developers who may not be present.
Ang elementary ay pinapatakbo ng mga indibidwal na nagsasama sa kanilang libreng oras upang makabuo ng isang espesyal na bagay. Mahalagang respetuhin ito at laging makibahagi sa isang mapayapang talakayan. Kapag nasa isang diskurso, huwag lumihis sa paksa at manahimik maliban na lang kung makatutulong ang iyong sasabihin sa kasalukuyang talakayin. Kung magbibigay ng komento tungkol sa website, panatilihing magkaugnay ang diskusyon sa nilalaman ng Journal entry o Answer topic. Kung kasali sa talakayang nakatuon para sa mga developers tulad ng issue tracker, pull request, mailing list, IRC, o ng Slack, huwag magdagdag ng mga walang kabuluhan tulad ng pagdiskaril ng usapan at pagkakalat sa mga log para sa mga hindi nakadalong mga developer.
6 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Website / code-of-conductTagalog

IV. Helpful Discussion
IV. Makatutulong na Talakayin at Diskurso
6 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Website / code-of-conductTagalog

III. Rumors and Speculation
III. Mga Tsismis at mga Haka-haka
6 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Website / code-of-conductTagalog

The elementary community is made up of thousands of users of varying ages, beliefs, and levels of maturity. Because of this, you must be conscious of the content you produce and the remarks you make. No nudity, excess vulgarity, political content, religious content, or inappropriate content should appear in relation to elementary. Ultimately, the elementary moderators have the final say as to what constitutes as inappropriate. If in doubt, consider whether or not it’s something you’d show to a room full of people including children and grandmothers from around the world. If you’re hesitant, don’t do it.
Ang komunidad ng elementary ay binubuo ng iba't ibang uri ng tao base sa edad, paniniwala, at antas ng maturidad. Dahil dito, maging mapanuri sa nilalaman ng iyong mga ginagawa at mga babanggitin. Walang kabastusan, politika, relihiyon, at iba pang mga hindi kanais-nais na bagay ang madadawit sa elementary. Sa pinakahuli, ang mga moderator ng elementary ang may huling pasya sa kung ano ang angkop sa hindi. Kung nagdududa sa sarili, isipin mo kung mabuti ba itong ipakita o banggitin sa kuwartong puno ng mga menor de edad at mga lola mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung ikaw ay nag-aalangan pa rin, huwag mo na lang itong gawin.
6 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Website / code-of-conductTagalog

II. Content
II. Mga Nilalaman
6 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Website / code-of-conductTagalog

Respecting others is paramount. Be sure to respect people and their opinions, personal background, privacy, and ideas. The elementary community is not a place for disrespectful or hurtful remarks for any reason whatsoever. When giving criticism, approach it constructively and respectfully. Personal attacks are not tolerated. When receiving constructive criticism, take it into consideration and thank the critic for their input, no matter your stance.
Napakamahalagang respetuhin ang iyong kapwa. Galanging ang bawat tao at ang kanilang opinyon, pinanggalingan at background, pribasiya, at mga ideya. Walang puwang sa komunidad ng elementary ang mapanakit na mga salita, anuman ang kadahilanan. Kung magbibigay ng mga kritisismo at puna, gawin itong konstruktibo at nang may respeto. Hindi palalagpasin ang mga magagawang personal na pag-aatake. Kapag binigyan ng isang konstruktibong puna o kritisismo, bigyan ito ng konsiderasyon at pasalamatan ang kritiko sa kaniya puna, anuman ang iyong panig.
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 826 5,402
Translated 0% 0 0 0
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity