Translation status

22 Strings 100% Translate
349 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT 0% 45 623 10
docs-learning-the-basics This component is linked to the Website/index repository. MIT 22% 73 1,377
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT 53% 24 313
privacy This component is linked to the Website/index repository. MIT 57% 15 436 2
index MIT 68% 42 457 3 10
open-source This component is linked to the Website/index repository. MIT 82% 15 25 1 2
press This component is linked to the Website/index repository. MIT 91% 2 49 6
brand This component is linked to the Website/index repository. MIT 92% 9 174 5
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. MIT
team This component is linked to the Website/index repository. MIT 6

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar jeremypw User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (French) 41b1b14e
User avatar Nathan authored 23 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/docs/translation-guide.json
Translation file _lang/sr/docs/translation-guide.json
User avatar None

Committed changes

Website / docs-translation-guideSerbian

Committed changes 10 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / docs-translation-guideSerbian

Go to a project you want to translate
Идите на пројекат који желите да преведеодите
10 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / docs-translation-guideSerbian

Once you've finished, use the "Upload translation" option in the "Files" menu on the same page you downloaded them from.
Када завршите, користите опцију „Отпреми превод“ у изборнику „Датотеке“ на истој страни са које сте је и преузели.
10 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / docs-translation-guideSerbian

Additional Info
Додатне информације
10 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / docs-translation-guideSerbian

Click on "Files" and then select "Download translation as gettext PO"
Кликните на „Датотеке“ и затим изаберите „Преузмите превод као „.po“ датотеку"
10 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / docs-translation-guideSerbian

We won't support translation of the following pages:
Нећемо подржати превођење следећих страница:
10 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / docs-translation-guideSerbian

If you don't want to translate using Weblate, or want to make a lot a changes at once, you can also translate offline. To do so:
Ако не желите да преводите користећи Веблејт, или желите да направите много измена одједном, тада можете такође преводити ван мреже. Да то урадите:
10 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / docs-translation-guideSerbian

When translating you may encounter a situation where you have to decide between several ways of saying the same thing. In these situations we refer to the Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">general translator guide</a>, and for language specific issues, we follow Ubuntu's <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">team translation guidelines</a>. Following these guidelines ensures uniform translations, while also allowing anyone to contribute.
Приликом превођења можете се наћи у ситуацији где ћете морати да се одлучите за један од неколико начина за једну ствар. У тим приликама упућујемо се на Убунтуов <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">општи водич за преводиоце</a>, а за језику особене проблеме, пратимо Убунтуове <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">смернице преводилачког тима</a>. Праћење тих смерница осигурава уједначеније преводе, док допуштају свакоме да доприноси.
10 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / docs-translation-guideSerbian

translatable projects
пројектеи за које је потребан преводђење
10 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / docs-translation-guideSerbian

Once you’ve selected a project, you can provide suggestions for strings that have not yet been translated, or suggest changes to strings that have already been translated. These suggestions will be evaluated by a translation team member and they will choose the most appropriate one. For a more info on Weblate, you can refer to its <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">documentation</a>.
Након што изаберете пројекат, можете доставити предлоге за ниске које још нису преведене, или предложити измене у нискама које су већ преведене. Ти предлози ће бити оцењени од стране чланова преводилачког тима који ће затим изабрати предлог који највише одговара. За више информација о Веблејту, можете погледати његову <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">документацију</a>.
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 349 2,491
Translated 100% 22 349 2,491
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 18, 2020, 11:53 a.m.
Last author Мирослав Николић

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity