Translation

English
Waiting for authentication
27/260
Context English Bulgarian State
Committing changes Подаване на промените
Requesting data Запитване за данни
Finished Готово
Cancelling Отменяне
Downloading repository information Изтегляне на данни за хранилището
Downloading list of packages Изтегляне на списък с пакети
Downloading file lists Изтегляне на списъците с файлове
Downloading lists of changes Изтегляне на списъците с промени
Downloading groups Изтегляне на групите
Downloading update information Изтегляне на данни за обновленията
Repackaging files Повторно пакетиране на файлове
Loading cache Зареждане на временните файлове
Scanning applications Сканиране на приложенията
Generating package lists Създаване на списъци с пакети
Waiting for package manager lock Изчакване на заключването от управлението на пакети
Waiting for authentication Изчакване за удостоверяване
Updating running applications Обновяване на работеща в момента програма
Checking applications in use Проверка на ползваните програми
Checking libraries in use Проверка на ползваните библиотеки
Copying files Копиране на файлове
Unknown state Неизвестно състояние
package operations are being performed
Update Available Налично е обновление
%u update is available for your system Налично е %u обновление за системата ви
Uninstalling Деинсталиране
Updating Обновяване
%s Developers Разработка
elementary Updates Наскоро Обновени
Ubuntu (non-curated)
%s (system-wide)
Ubuntu Drivers

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Utils.vala:122
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/bg.po, string 41