Translation

English
package operations are being performed
28/380
Context English Catalan State
Downloading file lists Es baixa la llista de fitxers
Downloading lists of changes Es baixa la llista de canvis
Downloading groups Es baixen els grups
Downloading update information Es baixa la informació de l'actualització
Repackaging files Es reempaqueten fitxers
Loading cache Es carrega la memòria cau
Scanning applications S'exploren les aplicacions
Generating package lists Es generen les llistes de paquets
Waiting for package manager lock S'espera el bloqueig del gestor de paquets.
Waiting for authentication S'espera l'autenticació
Updating running applications S'actualitzen les aplicacions en execució
Checking applications in use Es comproven les aplicacions en ús
Checking libraries in use Es comproven les biblioteques en ús
Copying files Es copien fitxers
Unknown state Estat desconegut
package operations are being performed es fan operacions de paquets
Update Available Hi ha una actualització disponible
%u update is available for your system Hi ha %u actualització disponible per al sistema
Uninstalling Es desinstal·la
Updating S'actualitza
%s Developers %s, els desenvolupadors
elementary Updates Actualitzacions de l'elementary
Ubuntu (non-curated) Ubuntu (sense cura)
%s (system-wide) %s (a tot el sistema)
Ubuntu Drivers Controladors de l'Ubuntu
Unknown Origin (non-curated) D'origen desconegut (sense cura)
Application state not set as installed in AppCenter for package: %s L'estat de l'aplicació no està establert com a instal·lada al Centre d'aplicacions per al paquet %s.
%s (local) %s (local)
Operating System Updates Actualitzacions del sistema operatiu
Updates to system components Actualitzacions per als components del sistema
Version: %s Versió: %s

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Core/BackendAggregator.vala:46
String age
3 days ago
Source string age
4 days ago
Translation file
po/ca.po, string 46