Translation

English
%s” is not curated by elementary and has not been reviewed for security, privacy, or system integration.
122/1050
Context English Norwegian Nynorsk State
%u component with updates %u komponent med oppdateringar
%s: %s:
Restart Required Omstart er naudsynt
Please restart your system to finalize updates Ver venleg og omstart systemet for å fullføre oppdateringane
Content Warning Innhaldsåtvaring
“%s” contains explicit content “%s” inneheld eksplisitt innhald
“%s” may contain content only suitable for adults or that may be sensitive or disturbing. In general, elementary does not review or endorse the contents of this app. “%s” kan innehalde innhald som kun passar vaksne, eller som på anna vis er forstyrrande. Som hovudregel vurderar eller stiller ikkje elementary seg ved innhaldet til appen.
Show content warnings Vis innhaldsåtvaringar
Don’t Install Ikkje installer
Install Anyway Installer likevel
This may be a temporary issue or could have been caused by external or manually compiled software. Dette kan ha blitt forårsaka av eksterne, manuelt tillagte programvarebrønnar, eller ei skada kjeldefil.
Failed to install app Appen vart ikkje installert
Failed to install “%s” Klarte ikkje å installera “%s”
Non-Curated Warning Innhaldsåtvaring
Install non-curated app? Installer denne ubekrefta appen?
“%s” is not curated by elementary and has not been reviewed for security, privacy, or system integration. “%s” er ikkje utvalgt av elementary, og har ikkje blitt sjekka for sikkerheit, personvern eller integrasjon mot systemet.
It may not receive bug fix or feature updates Den vil ikkje motta feilretting eller oppdateringar
It may access or change system or personal files without permission Den kan få tilgong til å endra system- eller personlige filer utan godkjenning
Show non-curated warnings Vis innhaldsåtvaringar
Are you sure you want to Restart? Er du sikker på at du ønsker å omstarte?
This will close all open applications and restart this device. Dette vil lukke alle opne applikasjonar og omstarte maskina.
Restart Omstart
Cancel Avbryt
An error occurred while processing the card. Please try again later. We apologize for any inconvenience caused. Ein feil skjedde under prosessering av kortet. Prøv igjen seinare. Vi ber om orsak for eventuelle ulemper det medfører.
Please review your payment info and try again. Sjå over betalingsinformasjonen din og forsøk om att.
Payment Betaling
Pay $%d for %s Betal %d$ for %s
This is a one time payment. Your email address is only used to send you a receipt. Dette er ei éingongsbetaling. E-postadressa vert kun brukt til å sende deg ei kvittering.
Email E-post
Your email address is only used to send a receipt. You will not be subscribed to any mailing list. E-postadressa di vert kun brukt til å sende ei kvittering. Du vil ikkje bli påmeldt noko e-postliste.
MM / YY MM / ÅÅ

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/Dialogs/NonCuratedWarningDialog.vala:38
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/nn.po, string 80