Translation

English
Unknown License
13/150
Context English Norwegian Nynorsk State
Try Again Prøv igjen
Failed to update app Klarte ikkje å avinstallera appen
Failed to update “%s” Klarte ikkje å avinstallera “%s”
Screenshot Not Available Skjermbilete er ikkje tilgjengeleg
Homepage Heimeside
Suggest Translations Føreslå oversetjingar
Report a Problem Rapporter ein feil
Help Hjelp
What's New: Nyhende:
Extensions: Utvidingar:
Public Domain Offentleg eigedom
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
Free Software Fri programvare
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw https://www.gnu.org/philosophy/free-sw
Proprietary Proprietær
Unknown License Ukjend lisens
Other Apps by %s Andre applikasjonar av %s
Link copied to clipboard Lenke kopiert til utklippstavle
Check out %s on AppCenter: Sjekk ut %s i AppCenter:
Share Del
Fund Bidrag
Fund the development of this app Finansier utviklinga av denne applikasjonen
Checking for Updates Leitar etter oppdateringar
Downloading a list of available updates to the OS and installed apps Hentar ei liste med tilgjengelege oppdateringar for operativsystemet og installerte appar
A restart is required to complete the installation of updates Ein omstart er naudsynt for å fullføre installeringa av oppdateringane
Restart Now Omstart no
Update All Oppdater alle
No Results Ingen treff
No apps could be found. Try changing search terms. Ingen appar vart funne. Prøv eit anna søk.
Non-Curated Apps Applikasjonar som ikkje er bekrefta
Recently Updated Nyleg oppdatert

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/AppInfoView.vala:418
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/nn.po, string 145