Translation

English
Downloading
11/110
Context English Vietnamese State
Could not parse the media type %s Không thể phân tích kiểu nội dung %s
Specified link '%s' could not be found, searching instead Không tìm thấy liên kết cụ thể tới '%s', đang tìm kiếm thay thế
The app has been installed %s đã được cài đặt thành công
“%s” has been installed %s đã được cài đặt thành công
Failed to launch “%s“ Gỡ cài đặt
Home Trang chủ
view Installed Đã cài đặt
Search Apps Tìm kiếm ứng dụng
Open Mở
Starting Đang bắt đầu
Waiting Đang chờ
Running Đang thực hiện
Querying Đang truy vấn
Getting information Đang lấy thông tin
Removing packages Đang xóa gói
Downloading Đang tải về
Installing Đang cài đặt
Refreshing software list Đang làm mới danh sách phần mềm
Installing updates Đang cài đặt cập nhật
Cleaning up packages Đang dọn dẹp các gói
Obsoleting packages Đang loại bỏ những gói cũ
Resolving dependencies Đang xử lý những thành phần phụ thuộc
Checking signatures Đang kiểm tra chữ ký
Testing changes Đang kiểm tra các thay đổi
Committing changes Đang áp dụng các thay đổi
Requesting data Đang yêu cầu dữ liệu
Finished Đã hoàn tất
Cancelling Đang hủy
Downloading repository information Đang tải về thông tin kho chứa
Downloading list of packages Đang tải về danh sách các gói
Downloading file lists Đang tải về danh sách các tệp

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Utils.vala:74
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
po/vi.po, string 17