Translation

SearchChecking for uUpdates
English
Checking for Updates
27/200
Context English Vietnamese State
Help Trợ giúp
What's New: Tin tức mới:
Extensions: Tiện ích mở rộng:
Other Apps by %s Các ứng dụng khác %s
Link copied to clipboard Đường dẫn đã được sao chép lưu tạm thời
Check out %s on AppCenter: Kiểm tra %s trên Trung tâm Ứng dụng:
Share Chia sẻ
Public Domain
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
Free Software
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw
Proprietary
Unknown License Trạng thái không xác định
Fund Tài trợ
Fund the development of this app Tài trợ cho sự phát triển của ứng dụng này
Checking for Updates Đang tìm kiếm bản cập nhật…
Downloading a list of available updates to the OS and installed apps
A restart is required to finish installing updates Yêu cầu khởi động lại để hoàn tất quá trình cài đặt bản cập nhật
Restart Now Khởi động lại ngay
Requesting a restart failed. Restart manually to finish installing updates
Update All Cập nhật tất cả
No Results Không có kết quả
No apps could be found. Try changing search terms. Không tìm thấy ứng dụng nào. Hãy thử thay đổi cụm từ tìm kiếm.
Non-Curated Apps Không được quản lý
Recently Updated Đã cập nhật gần đây
Trending Nổi bật
Categories Danh mục
Search %s Tìm %s
view Search Tìm kiếm
An open, pay-what-you-want app store Một cửa hàng ứng dụng mở, trả tiền theo ý bạn
Get the apps that you need at a price you can afford. Nhận các ứng dụng mà bạn cần ở một mức giá bạn có thể mua được.

Loading…

User avatar None

Source string changed

AppCenter / AppCenterVietnamese

SearchChecking for uUpdates
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched ellipsis

Source and translation do not both end with an ellipsis

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/AppListUpdateView.vala:32
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/vi.po, string 149