Translation

English
package operations are being performed
0/380
Context English Vietnamese State
Downloading file lists Đang tải về danh sách các tệp
Downloading lists of changes Đang tải về danh sách các thay đổi
Downloading groups Đang tải về các nhóm
Downloading update information Đang tải về các thông tin cập nhật
Repackaging files Đang đóng gói lại các tệp
Loading cache Đang đọc cache
Scanning applications Đang quét các ứng dụng
Generating package lists Đang tạo danh sách các gói
Waiting for package manager lock Đang đợi khóa trình quản lý gói
Waiting for authentication Đang đợi xác thực
Updating running applications Đang cập nhật các ứng dụng đang chạy
Checking applications in use Kiểm tra các ứng dụng đang sử dụng
Checking libraries in use Kiểm tra các thư viện đang sử dụng
Copying files Đang sao chép các tập tin
Unknown state Trạng thái không xác định
package operations are being performed
Update Available Bản cập nhật khả dụng
%u update is available for your system %u bản cập nhật khả dụng cho hệ thống của bạn
Uninstalling Gỡ cài đặt
Updating Cập nhật
%s Developers %s Nhà phát triển
elementary Updates Cập nhật cơ bản
Ubuntu (non-curated) Ubuntu (Không quản lý)
%s (system-wide) %s (system-wide)
Ubuntu Drivers Các trình điều khiển
Unknown Origin (non-curated) Nguồn gốc không xác định (không được quản lý)
Application state not set as installed in AppCenter for package: %s Trạng thái ứng dụng không được đặt như ứng dụng đã cài đặt trong AppCenter cho package: %s
%s (local) %s (cục bộ)
Operating System Updates Cập nhật hệ điều hành
Updates to system components Cập nhật cho các thành phần hệ thống
Version: %s Phiên bản: %s

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Core/BackendAggregator.vala:46
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/vi.po, string 47