Translation

English
AppCenter
20/100
Context English Catalan State
AppCenter Centre d'aplicacions
Browse and manage apps Navegueu i gestioneu les aplicacions.
An app store for indie and open source developers. Browse by categories or search and discover new apps. AppCenter is also used for updating your system to the latest and greatest version for new features and fixes. Una botiga d'aplicacions per als desenvolupadors de codi independent i obert. Cerqueu per categories o busqueu i descobriu noves aplicacions. El Centre d'aplicacions també s'utilitza per actualitzar el sistema a la versió més recent i bona, per obtenir les noves característiques i correccions.
Fixes Correccions
Correctly display names of Flatpak runtime updates Mostra correctament els noms de les actualitzacions del temps d’execució de Flatpak.
Minor updates Actualitzacions menors
Updated translations Traduccions actualitzades
New features Funcions noves
Support system-wide Flatpak remotes Admet distància de Flatpak a tot el sistema.
Fix Flatpak runtime updates getting stuck Correcció de les actualitzacions de temps d'execució de Flatpak que es quedaven blocades
Fix long origin comboboxes breaking the header layout Correcció de les caselles d'origen llarg que trencaven el disseny de la capçalera
When apps are available from multiple sources, prefer installed version, then prefer Flatpak Quan les aplicacions estiguin disponibles en diverses fonts, es prefereix la versió instal·lada i després la de Flatpak.
Improve search performance Millora del rendiment de la cerca
Improve update badge styling and category styling Millora de l'estil de la insígnia d'actualització i l'estil de categoria
Ensure AppCenter is reopened at the correct position S'assegura que el Centre d'aplicacions es torna a obrir en la posició correcta.
Clicking the updates badge in the header navigates to the updates view Clicar a la insígnia d'actualitzacions de la capçalera fa navegar fins a la visualització d'actualitzacions.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated AppCenter/AppCenter (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated AppCenter/AppCenter

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/io.elementary.appcenter.appdata.xml.in:8
String age
4 days ago
Source string age
4 days ago
Translation file
po/extra/ca.po, string 1