Translation

English
Code no longer crashes when asked to open an unknown URI format
78/630
Context English Polish State
Improvements: Ulepszenia:
Option to follow the system dark style preference Możliwość ustawienia trybu ciemnego na podstawie ustawień systemu
Fixes: Poprawki:
Drag and drop with text containing accented characters Przeciągnij i upuść na tekście zawierającym znaki z akcentami
Text duplication issues when dragging text between multiple windows Problemy z duplikacją tekstu przy przeciąganiu tekstu między oknami
Minor updates: Mniejsze aktualizacje:
Updated translations Zaktualizowano tłumaczenia
The current document filename is now shown as the window title in multitasking view Nazwa pliku aktualnego dokumentu jest teraz pokazywana jako tytuł okna w widoku wielozadaniowym
Hidden folders are now shown in the project sidebar Ukryte folder są teraz pokazywane w panelu bocznym projektu
The currently selected result and the number of results is displayed while searching Aktualnie zaznaczony wynik i liczba wyników jest teraz pokazywane podczas wyszukiwania
The search bar now has a regular expression mode Pasek wyszukiwania posiada teraz tryb wyrażeń regularnych
It is now possible to change Git branch with untracked files present in a project Możliwe stała się zmiana gałęzi Git z nieśledzonymi plikami obecnymi w projekcie
Crashes are prevented while searching in large projects Zapobiegnięto błędom krytycznym podczas szukania w dużych projektach
The correct document is now focused after opening Code from an external program Poprawny dokument jest teraz sfokusowany po otwarciu Kodu przez zewnętrzny program
Line duplication is now actioned correctly if there is no selection present Duplikowanie linii jest teraz obsługiwane poprawnie gdy nic nie jest zaznaczone
Code no longer crashes when asked to open an unknown URI format Otwieranie nieznanych formatów URI w Kodzie nie powoduje już błędu krytycznego
Projects with the same name now include their parent folder name as well Projekty o tej samej nazwie zawierają teraz również nazwę swojego folderu nadrzędnego
When scrolling to search results, overshoot slightly for better visibility Przy przewijaniu do wyników wyszukiwania, przewijane jest nieco dalej dla lepszej widoczności
Use the FileChooser portal instead of the one from GTK Zmieniono wybieranie plików by korzystało z portalu FileChooser zamiast z GTK
Center the global search dialog over the main Code window Okno dialogowe globalnego wyszukiwania jest teraz wyśrodkowane nad głównym oknem aplikacji
Fix visibility of Terminal button on Welcome page Naprawiono widoczność przycisku Terminala na stronie powitalnej
Fix some keyboard shortcuts affecting unfocused Document instead of focused Terminal Naprawiono niektóre skróty klawiszowe działające na niezfokusowanych dokumentach zamiast zfokusowanym terminalu
Close Terminal if shell exited and create new Terminal if re-opened with no shell Zamknij terminal gdy shell zostanie zamknięty i otwórz terminal gdy otwarty bez shella
"Visible whitespace" combobox is now a switch Znacznik „Widoczne białe znaki” jest teraz przełącznikiem
Fix crash when creating new window from tab drop Naprawiono błąd przy otwieraniu nowego okna przez upuszczenie karty
Ensure files created from the sidebar are automatically opened Upewniono się, że pliki utworzone przez panel boczny są automatycznie otwierane
Hide project chooser button when hiding sidebar Schowano przycisk wyboru projektu przy chowaniu panelu bocznego
Ensure all copy is translatable Upewniono się, że kopiuj jest tłumaczone
New features: Nowe funkcje:
New Markdown plugin for WYSIWYG-like editing. Nowy plugin do Markdowna z edycją w stylu WYSWIG.
Switch Git branches or create new ones in project folder context menus Zmieniaj branche Gita lub twórz nowe w menu kontekstowym folderu projektu

Loading…

User avatar marcin-serwin

New translation

Code / ExtraPolish

Code no longer crashes when asked to open an unknown URI format
Otwieranie nieznanych formatów URI w Kodzie nie powoduje już błędu krytycznego
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 32