Translation

English
Adds keyboard shortcuts for quick editing Markdown files
67/560
Context English Catalan State
Brackets Completion Compleció de parèntesis
Complete brackets while typing Completa els parèntesis mentre s'escriu
Detect Indent Detecta el sagnat
Heuristically detect tab or space settings Detecta els paràmetres del tabulador o de l'espai heurísticament
EditorConfig Editor de configuració
Load settings from an EditorConfig file Carrega paràmetres d'un fitxer de l'editor de configuració
Highlight Word Selection Realça la selecció de paraules
Highlights all occurrences of words that are selected Realça totes les ocurrències de paraules que estan seleccionades
Markdown Actions Accions de Markdown
Adds keyboard shortcuts for quick editing Markdown files Afegiu dreceres de teclat per editar ràpidament fitxers de Markdown
Outline Contorn
Outline symbols in your current file for Vala Marca el contorn dels símbols del fitxer actual per a Vala
Pastebin Cubell d'enganxar
Share files with pastebin service Compartiu fitxers amb el servei de Pastebin
Preserve Indent Preserva el sagnat
Maintains relative indent level of pasted text Manté el nivell de sagnat relatiu del text que s'enganxa
Spell Checker Comprovació d'ortografia
Checks the spelling of your documents Comprova l'ortografia dels documents
Strip trailing whitespace Suprimeix l'espai en blanc del final
Strip trailing whitespace on save Suprimeix l'espai en blanc del final en desar
Terminal Terminal
A terminal in your code editor Un terminal a l'editor de codi
Vim Emulation Emulació de Vim
Use Vim commands in Code Usa ordres de Vim al Codi
Words Completion Compleció de paraules

Loading…

User avatar Davidmp

New translation

Code / PluginsCatalan

Adds keyboard shortcuts for quick editing Markdown files
Afegiu dreceres de teclat per editar ràpidament fitxers de Markdown
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
po/plugins/ca.po, string 10