Translation

English
Dialogs fall down on parents instead of shooting out
61/520
Context English Polish State
Fix regressions for OS 7 Naprawiono regresję w OS 7
Improvements: Ulepszenia:
Use access portal for force quit Użyj portalu dostępu dla wymuszonego zamknięcia
Updated translations Aktualizacja tłumaczeń
Properly update accent color in the window switcher Kolor akcentu w przełączniku okien jest teraz poprawnie aktualizowany
Fix selecting windows underneath the window switcher Naprawiono problem z przełączaniem okien pod przełącznikiem okien
Prevent potential crashes Zapobiegnięto potencjalnym błędom krytycznym
Resize workspaces when displays change Rozmiar obszarów roboczych zmienia się teraz przy zmianie wyświetlacza
Handle windows with no title Poprawna obsługa okien bez tytułu
Use access portal for display settings confirmation Użyj portalu dostępu dla potwierdzenia ustawień wyświetlacza
Allow closing multitasking view with Super Dodano możliwość zamykania okien w widoku wielu zadań przy użyciu Super
Fix shadow clipping on server-side decorated windows Naprawiono ucinanie cienia dla okien dekorowanych przez serwer
Support for high-resolution scroll events Wsparcie dla rolek myszy o wysokiej rozdzielczości
Redesigned Alt + Tab switcher Przeprojektowano przełącznik Alt + Tab
Dim the parents of modal dialogs Wygaś okna nadrzędne okien dialogowych
Dialogs fall down on parents instead of shooting out Okna dialogowe spadają na okna nadrzędne zamiast wystrzeliwać
Fix a potential crash when taking screenshots Naprawiono potencjalny crash podczas robienia zrzutu ekranu
New features: Nowe funkcje:
Stash the picture-in-picture window by pushing it off screen Schowaj okno picture-in-picture przez wypychanie je poza ekran
Fix a potential crash while changing wallpapers Naprawiono potencjalny crash podczas zmiany tapety
Include window decorations in screenshots for server-side decorated windows Włącz dekoracje okien w zrzutach ekranu dla okien dekorowanych przez serwer
Add multitouch gestures Dodano gesty wielodotykowe
Show window titles in multitasking view Pokaż nazwy okien w widoku wielu zadań
Close the Alt + Tab switcher by pressing Esc without releasing Alt Zamknij podgląd Alt + Tab naciskając Esc bez puszczania Alt
Increase maximum zoom level and provide feedback when unable to zoom Zwiększ maksymalne przybliżenie i zgłoś, jeżeli przybliżenie będzie niemożliwe
Show a context menu when secondary clicking the background Wyświetl menu kontekstowe, klikając w tło drugorzędnym przyciskiem myszy
New Dwell Click and Locate Pointer animations Nowe animacje dla trwałego kliknięcia i zlokalizowania wskaźnika
Add Take Screenshot to window context menu Dodaj Uchwyć zrzut ekranu do menu kontekstowego
Always play shutter sound when taking screenshots Zawsze odtwarzaj dźwięk migawki podczas robienia zrzutów ekranu
Minor visual improvements Drobne wizualne poprawki
HiDPI fixes Poprawki HiDPI

Loading…

User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / GalaPolish

Dialogs fall down on parents instead of shooting out
Okna dialogowe spadają na okna nadrzędne zamiast wystrzeliwać
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/gala.appdata.xml.in:56
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/pl.po, string 42