Translation

English
Updated translations
26/200
Context English Polish State
Move to Workspace Left Przesuń do lewej części obszaru roboczego
Move to Workspace Right Przesuń do prawej części obszaru roboczego
Take Screenshot Zrób zrzut ekranu
Close Zamknij
Untile Odsąsiaduj
Unmaximize Cofnij maksymalizację
Maximize Zmaksymalizuj
Change Wallpaper… Zmień tapetę…
Display Settings… Ustawienia ekranu…
System Settings… Ustawienia systemu…
Multitasking & Window Management Wielozadaniowość & Zarządzanie oknem
A window & compositing manager for Pantheon Menadżer okien i kompozytor dla Pantheon
A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon. Menedżer okien i kompozytor oparty na libmutter i zaprojektowany przez elementary do użytku z Pantheon.
Improvements: Ulepszenia:
Use access portal for display settings confirmation dialog Użyj portalu dostępu dla okna potwierdzenia ustawień wyświetlacza
Updated translations Zaktualizowano tłumaczenia
Fixes: Poprawki:
Fix shadow clipping on server-side decorated windows Naprawiono ucinanie cienia dla okien dekorowanych przez serwer
Support for high-resolution scroll events Wsparcie dla rolek myszy o wysokiej rozdzielczości
Redesigned Alt + Tab switcher Przeprojektowano przełącznik Alt + Tab
Dim the parents of modal dialogs Wygaś okna nadrzędne okien dialogowych
Dialogs fall down on parents instead of shooting out Okna dialogowe spadają na okna nadrzędne zamiast wystrzeliwać
Fix a potential crash when taking screenshots Naprawiono potencjalny crash podczas robienia zrzutu ekranu
New features: Nowe funkcje:
Stash the picture-in-picture window by pushing it off screen Schowaj okno picture-in-picture przez wypychanie je poza ekran
Fix a potential crash while changing wallpapers Naprawiono potencjalny crash podczas zmiany tapety
Include window decorations in screenshots for server-side decorated windows Włącz dekoracje okien w zrzutach ekranu dla okien dekorowanych przez serwer
Add multitouch gestures Dodano gesty wielodotykowe
Show window titles in multitasking view Pokaż nazwy okien w widoku wielu zadań
Close the Alt + Tab switcher by pressing Esc without releasing Alt Zamknij podgląd Alt + Tab naciskając Esc bez puszczania Alt
Increase maximum zoom level and provide feedback when unable to zoom Zwiększ maksymalne przybliżenie i zgłoś, jeżeli przybliżenie będzie niemożliwe
User avatar tpalucki

Suggestion added

Zaktualizowane tłumaczenia

Suggested change:

Zaktualizowanoe tłumaczenia

Failing checks:

Inconsistent a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

ZaktualizowanoPoprawione tłumaczenia

Failing checks:

Inconsistent a year ago
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Gala
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Desktop/Captive Portal Assistant (Extra)
Propagated Translated Desktop/Shortcut Overlay (Extra)
Propagated Translated Desktop/Polkit Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Sideload (Extra)
Propagated Translated Desktop/Feedback (Extra)
Propagated Translated Desktop/Granite (Extra)
Propagated Translated Desktop/GeoClue2 Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Greeter (Extra)

Loading…

User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / GalaPolish

Updated translations
Zaktualizowaneo tłumaczenia
4 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / GalaPolish

Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
4 months ago
User avatar marcin-serwin

New contributor

Desktop / GalaPolish

New contributor 4 months ago
User avatar tpalucki

Suggestion added

Desktop / GalaPolish

Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / GalaPolish

Updated translations
Poprawione tłumaczenia
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.