Translation

English
Resize
13/100
Context English Polish State
“%s” is not responding „%s” nie odpowiada
Application is not responding Aplikacja nie odpowiada
You may choose to wait a short while for it to continue or force the application quit entirely. Możesz spróbować poczekać przez chwilę by znów zaczęła działać lub zmusić aplikację do zamknięcia.
Force Quit Wymuś zamknięcie
Wait Czekaj
Screenshots Zrzuty ekranu
Screenshot taken Zrzut ekranu wykonany
Keep new display settings? Zachować nowe ustawienia ekranu?
Changes will automatically revert after 30 seconds. Zmiany zostaną automatycznie cofnięte po 30 sekundach.
Keep Settings Zachowaj ustawienia
Use Previous Settings Użyj poprzednich ustawień
Screenshot from %s Zrzut ekranu z %s
Hide Ukryj
Move Przenieś
Resize Zmień rozmiar
Always on Top Zawsze na wierzchu
Always on Visible Workspace Zawsze na aktywnym obszarze roboczym
Move to Workspace Left Przesuń do lewej części obszaru roboczego
Move to Workspace Right Przesuń do prawej części obszaru roboczego
Take Screenshot Zrób zrzut ekranu
Close Zamknij
Untile Odsąsiaduj
Unmaximize Cofnij maksymalizację
Maximize Zmaksymalizuj
Change Wallpaper… Zmień tapetę…
Display Settings… Ustawienia ekranu…
System Settings… Ustawienia systemu…
Multitasking & Window Management Wielozadaniowość & Zarządzanie oknem
A window & compositing manager for Pantheon Menadżer okien i kompozytor dla Pantheon
A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon. Menedżer okien i kompozytor oparty na libmutter i zaprojektowany przez elementary do użytku z Pantheon.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
daemon/MenuDaemon.vala:136
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/pl.po, string 15