Translation

English
Untile
13/100
Context English Turkish State
Screenshots Ekran Görüntüleri
Screenshot taken Ekran görüntüsüsü alındı
Does the display look OK? Ekran iyi görünüyor mu?
Keep This Configuration Bu Yapılandırmayı Koru
Restore Previous Configuration Önceki Yapılandırmayı Geri Yükle
Screenshot from %s %s ekran görüntüsü
Hide Gizle
Move Taşı
Resize Yeniden Boyutlandır
Always on Top Her Zaman Üstte
Always on Visible Workspace Her Zaman Görünür Çalışma Alanında
Move to Workspace Left Soldaki Çalışma Alanına Taşı
Move to Workspace Right Sağdaki Çalışma Alanına Taşı
Take Screenshot Ekran Görüntüsü Al
Close Kapat
Untile Döşemeden Çık
Unmaximize Tam Ekrandan Çık
Maximize Ekranı Kapla
Change Wallpaper… Duvar Kağıdını Değiştir…
Display Settings… Görüntü Ayarları…
System Settings… Sistem Ayarları…
Multitasking & Window Management Çoklu Görev ve Pencere Yönetimi
A window & compositing manager for Pantheon Pantheon için bir pencere yöneticisi
A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon. Pantheon ile kullanılmak üzere libmutter temel alınan ve elementary tarafından tasarlanmış bir pencere yöneticisi.
New features: Yeni özellikler:
Stash the picture-in-picture window by pushing it off screen  
Improvements: İyileştirmeler:
Fix a potential crash while changing wallpapers Ekran görüntüsü alırken olası çökmeler düzeltildi
Updated translations Çeviriler güncellendi
Include window decorations in screenshots for server-side decorated windows Sunucu tarafında dekore edilmiş pencereler için ekran görüntülerine pencere süslemeleri ekleyin
Add multitouch gestures Çok noktalı dokunma hareketleri eklendi

Loading…

User avatar queeup

New translation

Desktop / GalaTurkish

Untile
Döşemeden Çık
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
daemon/MenuDaemon.vala:223
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
po/tr.po, string 16