Translation

English
Granite 7
9/100
Context English Polish State
Granite 7 Granite 7
Build consistent and usable apps more quickly and easily Twórz spójne i użyteczne aplikacje szybciej i łatwiej
A companion library for GTK and GLib that provides complex widgets and convenience methods designed for use in apps built for elementary OS. Biblioteka towarzysząca dla GTK oraz GLib dostarczająca złożone widgety oraz wygodne metody zaprojektowane do użytku dla aplikacji zbudowanych dla elementary OS.
New Features: Nowe funkcje:
Granite.STYLE_CLASS_RICH_LIST for standard Gtk.ListBox row padding Dodano Granite.STYLE_CLASS_RICH_LIST dla standardowego paddingu wierszy Gtk.ListBox
Granite.STYLE_CLASS_FRAME for adding a border to Gtk.LisBox, Gtk.InfoBar, and others Dodano Granite.STYLE_CLASS_FRAME dla dodawania obramowania do Gtk.LisBox, Gtk.InfoBar i innych
Granite.STYLE_CLASS_SIDEBAR for styling application sidebars Dodano Granite.STYLE_CLASS_SIDEBAR dla stylowania panelów bocznych aplikacji
Granite.STYLE_CLASS_BACKGROUND to use the default background color for a widget Dodano Granite.STYLE_CLASS_BACKGROUND do użycia domyślnego koloru tła w widżecie
Add optional secondary text to Granite.HeaderLabel Dodano opcjonalny tekst podrzędny do Granite.HeaderLabel
Improvements: Ulepszenia:
Allow text in Granite.Toast to wrap Umożliwiono łamanie wierszy w tekstach wewnątrz Granite.Toast
SimpleSettingsPage: Wrap titles and allow description text to go under switches SimpleSettingsPage: Łamanie wierszy tytułu oraz umożliwienie opisowi do rozwinięcia się poniżej przycisków
Updated translations Aktualizacja tłumaczeń
Ported to GTK4! 🎉️ Zaktualizowano do GTK4! 🎉️
Granite.Placeholder: replaces AlertView and Welcome Granite.Placeholder: zastępuje AlertView i Welcome
SimpleSettingsPage: Allow markup in description SimpleSettingsPage: Umożliwiono wykorzystywanie znaczników w opisie

Loading…

User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Granite (Extra)Polish

Granite 7
Granite 7
8 months ago
User avatar None

Source string changed

Desktop / Granite (Extra)Polish

Granite 7
8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/granite.appdata.xml.in:7
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 1