Translation

English
TRANSITION_DURATION_IN_PLACE for consistent in-place widget transformations
81/750
Context English Polish State
Granite Granite
Build consistent and usable apps more quickly and easily Twórz spójne i użyteczne aplikacje szybciej i łatwiej
A companion library for GTK and GLib that provides complex widgets and convenience methods designed for use in apps built for elementary OS. Biblioteka towarzysząca dla GTK oraz GLib dostarczająca złożone widgety oraz wygodne metody zaprojektowane do użytku dla aplikacji zbudowanych dla elementary OS.
New Features: Nowe funkcje:
min_length property for Granite.ValidatedEntry własność min_length dla Granite.ValidatedEntry
Granite.HyperTextView for navigatable URLs in text views Dodano Granite.HyperTextView dla nawigowania URLi w widokach tekstu
Improvements: Ulepszenia:
Updated translations Zaktualizowano tłumaczenia
Fixes: Poprawki:
Prevent crashing on environments without dark style preference support Naprawiono krytyczne błędy w środowiskach bez wsparcia dla ciemnego motywu
Use values from the Settings Portal when possible Użyto wartości z Portalu ustawień tam gdzie to możliwe
Disable horizontal scrolling by default in SettingsPage Przewijanie poziome jest teraz domyślnie wyłączone w SettingsPage
Ensure accel_to_string works with multiple modifiers Upewniono się, że accel_to_string działa z wieloma modyfikatorami
Fix locale issues in Flatpaks Naprawiono problemy z językami w Flatpakach
Additions: Dodatki:
TRANSITION_DURATION_IN_PLACE for consistent in-place widget transformations Dodano TRANSITION_DURATION_IN_PLACE dla spójnych transformacji widgetów w miejscu
Other Changes: Inne zmiany:
accel_to_string handles accel markup without modifiers or that are only modifiers accel_to_string obsługuje accel markup bez modyfikatorów lub tylko z tym modyfikatorem
Granite.Dialog replaces Gtk.Dialog for consistent styling Granite.Dialog zastępiono Gtk.Dialog dla spójnego stylu
Granite.SwitchModelButton for use in Gtk.Popover menus Dodano Granite.SwitchModelButton do użycia w menu Gtk.Popover
Granite.ValidatedEntry for client-side verification in forms Dodano Granite.ValidatedEntry dla weryfikacji formularzy po stronie klienta
New Constants: Nowe kontakty:
TOOLTIP_SECONDARY_TEXT_MARKUP for smaller second line text in Gtk.Tooltips Dodano TOOLTIP_SECONDARY_TEXT_MARKUP dla mniejszej drugiej linii w Gtk.Tooltips
SMALL_LABEL for smaller Gtk.Labels without Pango Dodano SMALL_LABEL dla mniejszych Gtk.Labels bez Pango
STYLE_CLASS_WARMTH and STYLE_CLASS_TEMPERATURE for scales Dodano STYLE_CLASS_WARMTH oraz STYLE_CLASS_TEMPERATURE dla skal
STYLE_CLASS_DEFAULT_DECORATION for slim headerbars Dodano STYLE_CLASS_DEFAULT_DECORATION dla wąskich pasków
TRANSITION_DURATION_OPEN and TRANSITION_DURATION_CLOSE for consistent animations Dodano TRANSITION_DURATION_OPEN oraz TRANSITION_DURATION_CLOSE dla spójnych animacji
Removals: Usunięto:
Granite.Widgets.AboutDialog. Provide AppStream metadata instead. Granite.Widgets.AboutDialog. Zamiast tego użyj AppStream metadata.
Granite.Widgets.AppMenu. Use Gtk.MenuButton instead. Granite.Widgets.AppMenu. Zamiast tego użyj Gtk.MenuButton.
Deprecations: Przestarzałe:

Loading…

TRANSITION_DURATION_IN_PLACE for consistent in-place widget transformations
Dodano TRANSITION_DURATION_IN_PLACE dla spójnych transformacji widgetów w miejscu
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/granite.appdata.xml.in:54
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 16