Translation

English
Updated translations
26/200
Context English Polish State
Granite Granite
Build consistent and usable apps more quickly and easily Twórz spójne i użyteczne aplikacje szybciej i łatwiej
A companion library for GTK and GLib that provides complex widgets and convenience methods designed for use in apps built for elementary OS. Biblioteka towarzysząca dla GTK oraz GLib dostarczająca złożone widgety oraz wygodne metody zaprojektowane do użytku dla aplikacji zbudowanych dla elementary OS.
New Features: Nowe funkcje:
min_length property for Granite.ValidatedEntry własność min_length dla Granite.ValidatedEntry
Granite.HyperTextView for navigatable URLs in text views Dodano Granite.HyperTextView dla nawigowania URLi w widokach tekstu
Improvements: Ulepszenia:
Updated translations Zaktualizowano tłumaczenia
Fixes: Poprawki:
Prevent crashing on environments without dark style preference support Naprawiono krytyczne błędy w środowiskach bez wsparcia dla ciemnego motywu
Use values from the Settings Portal when possible Użyto wartości z Portalu ustawień tam gdzie to możliwe
Disable horizontal scrolling by default in SettingsPage Przewijanie poziome jest teraz domyślnie wyłączone w SettingsPage
Ensure accel_to_string works with multiple modifiers Upewniono się, że accel_to_string działa z wieloma modyfikatorami
Fix locale issues in Flatpaks Naprawiono problemy z językami w Flatpakach
Additions: Dodatki:
TRANSITION_DURATION_IN_PLACE for consistent in-place widget transformations Dodano TRANSITION_DURATION_IN_PLACE dla spójnych transformacji widgetów w miejscu
Other Changes: Inne zmiany:
accel_to_string handles accel markup without modifiers or that are only modifiers accel_to_string obsługuje accel markup bez modyfikatorów lub tylko z tym modyfikatorem
Granite.Dialog replaces Gtk.Dialog for consistent styling Granite.Dialog zastępiono Gtk.Dialog dla spójnego stylu
Granite.SwitchModelButton for use in Gtk.Popover menus Dodano Granite.SwitchModelButton do użycia w menu Gtk.Popover
Granite.ValidatedEntry for client-side verification in forms Dodano Granite.ValidatedEntry dla weryfikacji formularzy po stronie klienta
New Constants: Nowe kontakty:
TOOLTIP_SECONDARY_TEXT_MARKUP for smaller second line text in Gtk.Tooltips Dodano TOOLTIP_SECONDARY_TEXT_MARKUP dla mniejszej drugiej linii w Gtk.Tooltips
User avatar tpalucki

Suggestion added

Zaktualizowane tłumaczenia

Suggested change:

Zaktualizowanoe tłumaczenia

Failing checks:

Inconsistent a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

ZaktualizowanoPoprawione tłumaczenia

Failing checks:

Inconsistent a year ago
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Granite (Extra)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Desktop/Captive Portal Assistant (Extra)
Propagated Translated Desktop/Shortcut Overlay (Extra)
Propagated Translated Desktop/Polkit Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Gala
Propagated Translated Desktop/Sideload (Extra)
Propagated Translated Desktop/Feedback (Extra)
Propagated Translated Desktop/GeoClue2 Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Greeter (Extra)

Loading…

User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Granite (Extra)Polish

Updated translations
Zaktualizowaneo tłumaczenia
3 months ago
Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
3 months ago
New contributor 3 months ago
User avatar tpalucki

Suggestion added

Desktop / Granite (Extra)Polish

Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / Granite (Extra)Polish

Updated translations
Poprawione tłumaczenia
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.