Translation

English
Old unused widgets like CollapsiblePaned and CompositedWindow
73/610
Context English Polish State
Deprecations: Przestarzałe:
Granite.Widgets.Avatar. Use Hdy.Avatar instead Granite.Widgets.Avatar. Zamiast tego użyj Hdy.Avatar
Toasts now reset their timeout when sending a new notification and the timeout is stopped while hovering Wiadomości Toast teraz resetują swój limit czas gdy wysyła się nowe powiadomienie a czasomierz jest zatrzymany podczas najechania myszką
Backslash, Right Control, and Left Control are now handled by accel_to_string Backslash, Prawy Control i Lewy Control są teraz obsługiwane przez accel_to_string
Make tab tooltips of DynamicNotebook settable Tooltipy kart w DynamicNotebook można teraz ustawiać
Timepicker corrrectly fires time_changed when AM and PM buttons are selected Komponent wybierania czasu poprawnie uruchamia teraz time_changed gdy przyciski AM i PM są wybrane
Granite.MessageDialog now uses the messagedialog CSS name Granite.MessageDialog teraz używa messagedialog w CSS
Visible child name is now properly synced in Granite.SettingsSidebar Widoczna nazwa dziecka jest teraz poprawnie zsynchronizowana w Granite.SettingsSidebar
Status can be set in Granite.AbstractSettingsPage on construct Status może być teraz ustawiony w Granite.AbstractSettingsPage podczas tworzenia
New Style Constants: Nowe stałe stylu:
STYLE_CLASS_COLOR_BUTTON STYLE_CLASS_COLOR_BUTTON
STYLE_CLASS_ROUNDED STYLE_CLASS_ROUNDED
Several theming utilities. Use Gtk.CssProvider and Gtk.StyleContext instead Kilka narzędzi stylowania. Użyj Gtk.CssProvider oraz Gtk.StyleContext zamiast nich
Granite.Services.SimpleCommand. Use GLib.AppInfo.create_from_commandline instead Granite.Services.SimpleCommand. Zamiast tego użyj GLib.AppInfo.create_from_commandline
Old unused utilities like get_button_layout_schema, get_default_close_button_position, and Granite.Services.Paths Stare nieużywane narzędzia takie jak get_button_layout_schema, get_default_close_button_position oraz Granite.Services.Paths
Old unused widgets like CollapsiblePaned and CompositedWindow Stare nieużywane widgety takie jak CollapsiblePaned oraz CompositedWindow
Granite.SourceList now gets Gtk.STYLE_CLASS_SIDEBAR by default Granite.SourceList teraz otrzymuje Gtk.STYLE_CLASS_SIDEBAR domyślnie
New features: Nowe funkcje:
New Settings class to share Pantheon desktop settings with apps Nowa klasa ustawień by udostępnić ustawienia pulpitu Pantheon z aplikacjami
Introduced Settings.prefers_color_scheme to get a user's color scheme preference, i.e. for a dark style Wprowadzono Settings.prefers_color_scheme by uzyskać preferencję motywu użytkownika, tj. dla motywu ciemnego
It is now recommended to use GLib.Settings instead of Granite.Services.Settings Rekomendowane jest teraz korzystanie z GLib.Settings zamiast z Granite.Services.Settings
Better align labels in settings sidebars Poprawiono ustawienie etykiet w panelach bocznych ustawień
Make AccelLabel.label settable AccelLabel.label można teraz ustawiać
New features Nowe funkcje
Add tooltips to source list items and their actions Dodano tooltipy do listy elementów źródła i ich akcji
New AccelLabel widget for use in menus and popovers Nowy widget AccelLabel do użycia w menu i wyskakujących oknach
Delay tab resizing when closing tabs Opóźniono zmianę rozmiaru karty podczas zamykania kart
elementary, Inc. elementary, Inc.

Loading…

Old unused widgets like CollapsiblePaned and CompositedWindow
Stare nieużywane widgety takie jak CollapsiblePaned oraz CompositedWindow
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/granite.appdata.xml.in:113
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 46