Translation

English
Make tab tooltips of DynamicNotebook settable
52/450
Context English Polish State
Granite.SwitchModelButton for use in Gtk.Popover menus Dodano Granite.SwitchModelButton do użycia w menu Gtk.Popover
Granite.ValidatedEntry for client-side verification in forms Dodano Granite.ValidatedEntry dla weryfikacji formularzy po stronie klienta
New Constants: Nowe kontakty:
TOOLTIP_SECONDARY_TEXT_MARKUP for smaller second line text in Gtk.Tooltips Dodano TOOLTIP_SECONDARY_TEXT_MARKUP dla mniejszej drugiej linii w Gtk.Tooltips
SMALL_LABEL for smaller Gtk.Labels without Pango Dodano SMALL_LABEL dla mniejszych Gtk.Labels bez Pango
STYLE_CLASS_WARMTH and STYLE_CLASS_TEMPERATURE for scales Dodano STYLE_CLASS_WARMTH oraz STYLE_CLASS_TEMPERATURE dla skal
STYLE_CLASS_DEFAULT_DECORATION for slim headerbars Dodano STYLE_CLASS_DEFAULT_DECORATION dla wąskich pasków
TRANSITION_DURATION_OPEN and TRANSITION_DURATION_CLOSE for consistent animations Dodano TRANSITION_DURATION_OPEN oraz TRANSITION_DURATION_CLOSE dla spójnych animacji
Removals: Usunięto:
Granite.Widgets.AboutDialog. Provide AppStream metadata instead. Granite.Widgets.AboutDialog. Zamiast tego użyj AppStream metadata.
Granite.Widgets.AppMenu. Use Gtk.MenuButton instead. Granite.Widgets.AppMenu. Zamiast tego użyj Gtk.MenuButton.
Deprecations: Przestarzałe:
Granite.Widgets.Avatar. Use Hdy.Avatar instead Granite.Widgets.Avatar. Zamiast tego użyj Hdy.Avatar
Toasts now reset their timeout when sending a new notification and the timeout is stopped while hovering Wiadomości Toast teraz resetują swój limit czas gdy wysyła się nowe powiadomienie a czasomierz jest zatrzymany podczas najechania myszką
Backslash, Right Control, and Left Control are now handled by accel_to_string Backslash, Prawy Control i Lewy Control są teraz obsługiwane przez accel_to_string
Make tab tooltips of DynamicNotebook settable Tooltipy kart w DynamicNotebook można teraz ustawiać
Timepicker corrrectly fires time_changed when AM and PM buttons are selected Komponent wybierania czasu poprawnie uruchamia teraz time_changed gdy przyciski AM i PM są wybrane
Granite.MessageDialog now uses the messagedialog CSS name Granite.MessageDialog teraz używa messagedialog w CSS
Visible child name is now properly synced in Granite.SettingsSidebar Widoczna nazwa dziecka jest teraz poprawnie zsynchronizowana w Granite.SettingsSidebar
Status can be set in Granite.AbstractSettingsPage on construct Status może być teraz ustawiony w Granite.AbstractSettingsPage podczas tworzenia
New Style Constants: Nowe stałe stylu:
STYLE_CLASS_COLOR_BUTTON STYLE_CLASS_COLOR_BUTTON
STYLE_CLASS_ROUNDED STYLE_CLASS_ROUNDED
Several theming utilities. Use Gtk.CssProvider and Gtk.StyleContext instead Kilka narzędzi stylowania. Użyj Gtk.CssProvider oraz Gtk.StyleContext zamiast nich
Granite.Services.SimpleCommand. Use GLib.AppInfo.create_from_commandline instead Granite.Services.SimpleCommand. Zamiast tego użyj GLib.AppInfo.create_from_commandline
Old unused utilities like get_button_layout_schema, get_default_close_button_position, and Granite.Services.Paths Stare nieużywane narzędzia takie jak get_button_layout_schema, get_default_close_button_position oraz Granite.Services.Paths
Old unused widgets like CollapsiblePaned and CompositedWindow Stare nieużywane widgety takie jak CollapsiblePaned oraz CompositedWindow
Granite.SourceList now gets Gtk.STYLE_CLASS_SIDEBAR by default Granite.SourceList teraz otrzymuje Gtk.STYLE_CLASS_SIDEBAR domyślnie
New features: Nowe funkcje:
New Settings class to share Pantheon desktop settings with apps Nowa klasa ustawień by udostępnić ustawienia pulpitu Pantheon z aplikacjami
Introduced Settings.prefers_color_scheme to get a user's color scheme preference, i.e. for a dark style Wprowadzono Settings.prefers_color_scheme by uzyskać preferencję motywu użytkownika, tj. dla motywu ciemnego

Loading…

Make tab tooltips of DynamicNotebook settable
Tooltipy kart w DynamicNotebook można teraz ustawiać
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/granite.appdata.xml.in:92
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 35