Translation

English
SMALL_LABEL for smaller Gtk.Labels without Pango
54/480
Context English Polish State
Fixes: Poprawki:
Prevent crashing on environments without dark style preference support Naprawiono krytyczne błędy w środowiskach bez wsparcia dla ciemnego motywu
Use values from the Settings Portal when possible Użyto wartości z Portalu ustawień tam gdzie to możliwe
Disable horizontal scrolling by default in SettingsPage Przewijanie poziome jest teraz domyślnie wyłączone w SettingsPage
Ensure accel_to_string works with multiple modifiers Upewniono się, że accel_to_string działa z wieloma modyfikatorami
Fix locale issues in Flatpaks Naprawiono problemy z językami w Flatpakach
Additions: Dodatki:
TRANSITION_DURATION_IN_PLACE for consistent in-place widget transformations Dodano TRANSITION_DURATION_IN_PLACE dla spójnych transformacji widgetów w miejscu
Other Changes: Inne zmiany:
accel_to_string handles accel markup without modifiers or that are only modifiers accel_to_string obsługuje accel markup bez modyfikatorów lub tylko z tym modyfikatorem
Granite.Dialog replaces Gtk.Dialog for consistent styling Granite.Dialog zastępiono Gtk.Dialog dla spójnego stylu
Granite.SwitchModelButton for use in Gtk.Popover menus Dodano Granite.SwitchModelButton do użycia w menu Gtk.Popover
Granite.ValidatedEntry for client-side verification in forms Dodano Granite.ValidatedEntry dla weryfikacji formularzy po stronie klienta
New Constants: Nowe kontakty:
TOOLTIP_SECONDARY_TEXT_MARKUP for smaller second line text in Gtk.Tooltips Dodano TOOLTIP_SECONDARY_TEXT_MARKUP dla mniejszej drugiej linii w Gtk.Tooltips
SMALL_LABEL for smaller Gtk.Labels without Pango Dodano SMALL_LABEL dla mniejszych Gtk.Labels bez Pango
STYLE_CLASS_WARMTH and STYLE_CLASS_TEMPERATURE for scales Dodano STYLE_CLASS_WARMTH oraz STYLE_CLASS_TEMPERATURE dla skal
STYLE_CLASS_DEFAULT_DECORATION for slim headerbars Dodano STYLE_CLASS_DEFAULT_DECORATION dla wąskich pasków
TRANSITION_DURATION_OPEN and TRANSITION_DURATION_CLOSE for consistent animations Dodano TRANSITION_DURATION_OPEN oraz TRANSITION_DURATION_CLOSE dla spójnych animacji
Removals: Usunięto:
Granite.Widgets.AboutDialog. Provide AppStream metadata instead. Granite.Widgets.AboutDialog. Zamiast tego użyj AppStream metadata.
Granite.Widgets.AppMenu. Use Gtk.MenuButton instead. Granite.Widgets.AppMenu. Zamiast tego użyj Gtk.MenuButton.
Deprecations: Przestarzałe:
Granite.Widgets.Avatar. Use Hdy.Avatar instead Granite.Widgets.Avatar. Zamiast tego użyj Hdy.Avatar
Toasts now reset their timeout when sending a new notification and the timeout is stopped while hovering Wiadomości Toast teraz resetują swój limit czas gdy wysyła się nowe powiadomienie a czasomierz jest zatrzymany podczas najechania myszką
Backslash, Right Control, and Left Control are now handled by accel_to_string Backslash, Prawy Control i Lewy Control są teraz obsługiwane przez accel_to_string
Make tab tooltips of DynamicNotebook settable Tooltipy kart w DynamicNotebook można teraz ustawiać
Timepicker corrrectly fires time_changed when AM and PM buttons are selected Komponent wybierania czasu poprawnie uruchamia teraz time_changed gdy przyciski AM i PM są wybrane
Granite.MessageDialog now uses the messagedialog CSS name Granite.MessageDialog teraz używa messagedialog w CSS
Visible child name is now properly synced in Granite.SettingsSidebar Widoczna nazwa dziecka jest teraz poprawnie zsynchronizowana w Granite.SettingsSidebar
Status can be set in Granite.AbstractSettingsPage on construct Status może być teraz ustawiony w Granite.AbstractSettingsPage podczas tworzenia

Loading…

SMALL_LABEL for smaller Gtk.Labels without Pango
Dodano SMALL_LABEL dla mniejszych Gtk.Labels bez Pango
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/granite.appdata.xml.in:74
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 24