Translation

English
New Features:
13/130
Context English Polish State
Granite 7 Granite 7
Build consistent and usable apps more quickly and easily Twórz spójne i użyteczne aplikacje szybciej i łatwiej
A companion library for GTK and GLib that provides complex widgets and convenience methods designed for use in apps built for elementary OS. Biblioteka towarzysząca dla GTK oraz GLib dostarczająca złożone widgety oraz wygodne metody zaprojektowane do użytku dla aplikacji zbudowanych dla elementary OS.
New Features: Nowe funkcje:
Ported to GTK4! 🎉️ Zaktualizowano do GTK4! 🎉️
Granite.Placeholder: replaces AlertView and Welcome Granite.Placeholder: zastępuje AlertView i Welcome
Removals: Usunięto:
Application: use Gtk.Application instead Application: użytwa teraz Gtk.Application
DynamicNotebook: use Adw.TabBar instead DynamicNotebook: używa teraz Adw.TabBar
ModeButton: Use Gtk.ToggleButton with the "group" property and "linked" style class instead ModeButton: Używa teraz Gtk.ToggleButton z użyciem własności "group" oraz klasy stylu "linked"
Paths: use GLib.Environment instead Paths: używa teraz GLib.Environment
Seekbar Pasek wyszukiwania
Settings: use GLib.Settings instead Settings: używa teraz GLib.Settings
SimpleCommand: use GLib.AppInfo.create_from_commandline instead SimpleCommand: używa teraz GLib.AppInfo.create_from_commandline
SourceList: use Gtk.ListBox with the "sidebar" style class instead SourceList: używa teraz Gtk.ListBox z klasą stylu "sidebar"
StorageBar Pasek przechowywania
TextStyle: use style class constants instead TextStyle: używa teraz stałych klas stylu
Several functions in System were replaced by GLib.AppInfo Wiele funkcji w systemie zostało zastąpionych przez GLib.AppInfo
Improvements: Ulepszenia:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Granite (Extra)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Desktop/Stylesheet (Extra)
Propagated Translated Desktop/Portals (Extra)
Propagated Translated Desktop/Greeter (Extra)

Loading…

User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Granite (Extra)Polish

New Features:
Nowe funkcje:
9 months ago
User avatar None

Source string changed

Desktop / Granite (Extra)Polish

New fFeatures:
9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 4