Translation

English
Updated translations
22/200
Context English Polish State
Login & Lock Screen
Unlock or log in to your device Odblokuj lub zaloguj się do swojego urządzenia
New Features: Nowe funkcje:
Provide panel background color interface Dodano interfejs dla koloru tła panelu
Minor updates: Mniejsze aktualizacje:
Updated translations Aktualizacja tłumaczeń
Improvements: Ulepszenia:
Fix a random issue where Greeter does not load correctly on boot Naprawiono losowy problem uniemożliwiający Powitaniu załadowanie się przy starcie
Hide clock during initial setup Schowano zegar podczas pierwszego ustawiania
Use selected accent color for logged in checkmark Użyto wybranego koloru akcentowego dla znacznika zalogowania
Add multitouch finger tracking Dodano śledzenie wielu palców
Add keyboard layout support Dodano wsparcie dla układu klawiatury
New colorful avatar fallbacks Nowe kolorowe awatary zastępcze
Fix clock when resuming from sleep Naprawiono zegar podczas wybudzania komputera ze stanu wstrzymania
Fix an issue with media keys Naprawiono problem z klawiszami multimedialnymi
Ensure that manual login is available when users are hidden Upewniono się, że manualne logowanie jest dostępne, gdy użytkownicy są ukryci
Save last user on attempted login Zapisz ostatniego użytkownika przy próbie zalogowania
Handle all background aspect ratios Obsługa wszystkich proporcji tła
Give non-focused user cards smaller usernames Nadaj nieokreślonym kartom użytkownika mniejsze nazwy użytkowników
Better respect NumLock settings Lepiej przestrzegaj ustawień NumLock
Enable sounds in greeter Włącz dźwięki na ekranie logowania
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

AktualizacjaPoprawione tłumaczeńnia

Failing checks:

Inconsistent a year ago
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Greeter (Extra)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Desktop/Captive Portal Assistant (Extra)
Propagated Translated Desktop/Shortcut Overlay (Extra)
Propagated Translated Desktop/Polkit Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Gala
Propagated Translated Desktop/Sideload (Extra)
Propagated Translated Desktop/Notifications (Extra)
Propagated Translated Desktop/Feedback (Extra)
Propagated Translated Desktop/Granite (Extra)
Propagated Translated Desktop/GeoClue2 Agent (Extra)

Loading…

User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Greeter (Extra)Polish

Updated translations
ZaAktualizowanoacja tłumaczeniań
a month ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Greeter (Extra)Polish

Updated translations
Zaktualizowaneo tłumaczenia
7 months ago
New contributor 7 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Desktop / Greeter (Extra)Polish

Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
a year ago
User avatar tpalucki

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Polish

Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
2 years ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Polish

Updated translations
Poprawione tłumaczenia
2 years ago
User avatar strebski

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Polish

Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
2 years ago
User avatar strebski

New contributor

Desktop / Greeter (Extra)Polish

New contributor 2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.