Translation

English
Close
5/100
Context English Turkish State
Install failed Yüklenemedi
Details Ayrıntılar
Close Kapat
This app is already installed. Bu uygulama zaten yüklü.
A newer version of Flatpak is needed to install this app. Bu uygulamayı yüklemek için daha yeni bir Flatpak sürümü gerekir.
A required Flatpak remote was not found. Gerekli Flatpak uzak deposu bulunamadı.
A required runtime dependency could not be found. Gerekli bir çalışma zamanı bağımlılığı bulunamadı.
The supplied .flatpakref file does not seem to be valid. Sağlanan .flatpakref dosyası geçerli görünmüyor.
The app is not signed with a trusted signature. Uygulama, güvenilir bir imza ile imzalanmamış.
The application, runtime, or remote name is invalid. Uygulama, çalışma zamanı veya uzak ad geçersiz.
An unknown error occured. Bilinmeyen bir hata oluştu.
Install untrusted app “%s”? Güvenilmeyen "%s" uygulaması yüklensin mi?
Install untrusted app? Güvenilmeyen uygulama yüklensin mi?
This app is provided solely by its developer and has not been reviewed for security, privacy, or system integration. Bu uygulama yalnızca geliştiricisi tarafından sağlanır ve güvenlik, gizlilik veya sistem entegrasyonu için incelenmemiştir.
Fetching details Ayrıntılar alınıyor
I understand Anlıyorum
Updates to this app will not be reviewed Bu uygulamanın güncellemeleri gözden geçirilmeyecek
Other apps from this distributor may appear in %s Bu dağıtıcının diğer uygulamaları %s deposunda görünebilir
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Sideload
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Desktop/Gala

Loading…

User avatar danrabbit

New translation

Desktop / SideloadTurkish

Close
Kapat
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/tr.po, string 3