Translation

English
Other apps from this distributor may appear in %s
58/490
Context English Turkish State
Close Kapat
This app is already installed. Bu uygulama zaten yüklü.
A newer version of Flatpak is needed to install this app. Bu uygulamayı yüklemek için daha yeni bir Flatpak sürümü gerekir.
A required Flatpak remote was not found. Gerekli Flatpak uzak deposu bulunamadı.
A required runtime dependency could not be found. Gerekli bir çalışma zamanı bağımlılığı bulunamadı.
The supplied .flatpakref file does not seem to be valid. Sağlanan .flatpakref dosyası geçerli görünmüyor.
The app is not signed with a trusted signature. Uygulama, güvenilir bir imza ile imzalanmamış.
The application, runtime, or remote name is invalid. Uygulama, çalışma zamanı veya uzak ad geçersiz.
An unknown error occured. Bilinmeyen bir hata oluştu.
Install untrusted app “%s”? Güvenilmeyen "%s" uygulaması yüklensin mi?
Install untrusted app? Güvenilmeyen uygulama yüklensin mi?
This app is provided solely by its developer and has not been reviewed for security, privacy, or system integration. Bu uygulama yalnızca geliştiricisi tarafından sağlanır ve güvenlik, gizlilik veya sistem entegrasyonu için incelenmemiştir.
Fetching details Ayrıntılar alınıyor
I understand Anlıyorum
Updates to this app will not be reviewed Bu uygulamanın güncellemeleri gözden geçirilmeyecek
Other apps from this distributor may appear in %s Bu dağıtıcının diğer uygulamaları %s deposunda görünebilir
Cancel İptal
Install Anyway Yine de Yükle
Install size may be up to %s Yükleme boyutu %s kadar olabilir
Download size may be up to %s İndirme boyutu %s kadar olabilir
Unknown download size Bilinmeyen indirme boyutu
Installing “%s” "%s" yükleniyor
Preparing… Hazırlanıyor…
“%s” has been installed "%s" yüklendi
The app has been installed Uygulama yüklendi
Open it any time from the Applications Menu. Uygulamalar Menüsünden istediğiniz zaman açın.
“%s” is already installed "%s" zaten yüklü
This app is already installed Bu uygulama zaten yüklü
No changes were made. Hiçbir değişiklik yapılmadı.
Visit %s for app information, updates, and to uninstall. Uygulama bilgileri, güncellemeler ve yüklemeyi kaldırmak için %s uygulamasını ziyaret edin.
System Settings → Applications… Sistem Ayarları → Uygulamalar…

Loading…

User avatar queeup

New translation

Desktop / SideloadTurkish

Other apps from this distributor may appear in %s
Bu dağıtıcının diğer uygulamaları %s deposunda görünebilir
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/Views/MainView.vala:88
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/tr.po, string 18