Translation

English
elementary, Inc.
16/160
Context English Catalan State
Switching input language cancels actions Canviar la llengua d'entrada cancel·la accions
Various crash fixes Diverses correccions de fallades
Web browsers like Firefox now remember the most recently used downloads directory Els navegadors com ara el Firefox ara recorden el directori de baixades més usat recentment.
Remember preferred zoom level Recorda el nivell d'ampliació preferit.
Improved input method support S'ha millorat el suport del mètode d'entrada
910x640 minimum window size 910x640, mida mínima de la finestra
Security fixes Correccions de seguretat
Enable drag and drop tabs between windows Habilita poder arrossegar i deixar anar pestanyes entre finestres.
Merge search functionality into Ctrl+F Fusió de la funcionalitat de cerca amb Ctrl+F
Improved translation support Millora del suport de traducció
Fix appdata release dates Corregeix les datesde les dades de la versió
Improve file opening over Samba shares Millora l'obertura de fitxers a través de comparticions de Samba
Fix a crash when restoring items from the Trash Corregeix una fallada en restaurar elements de la paperera
Improve cut/copy/paste sensitivity in context menu Millora la sensitivitat de retallar/copiar/enganxar del menú contextual
Translation updates Actualitzacions de traducció
elementary, Inc. elementary, Inc.
Run Pantheon Files as Administrator Executa el Fitxers del Pantheon com a administrador
Authentication is required to run Files as Administrator Cal autenticació per executar el Fitxers com a administrador.

Loading…

User avatar Davidmp

Translation changed

Files / Files (Extra)Catalan

elementary, Inc.
elementary LLC, Inc.
3 months ago
User avatar None

Source string changed

Files / Files (Extra)Catalan

elementary LLC, Inc.
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/extra/ca.po, string 174