Translation

Fix crash when opening multiple videofreeze when comparing copied files
English
Fix freeze when comparing copied files
65/380
Context English Catalan State
Files Fitxers
Browse your files Navegueu pels fitxers
folder;manager;explore;disk;filesystem; carpeta;gestor;explora;disc;sistema de fitxers;
File Manager Gestor de fitxers
system-file-manager system-file-manager
New Window Finestra nova
New Window As Administrator Finestra nova com a administrador
Browse and manage files and folders Gestioneu fitxers i carpetes.
Easily copy, move, and rename your files, or use folders to stay organized. Whether you like files in lists, grids or columns, you can always find them right away. Access all your files, whether locally, on an external device or remotely using FTP, SFTP, AFP, Webdav, or Windows share. Copieu, moveu i canvieu fàcilment el nom dels vostres fitxers, o utilitzeu carpetes per mantenir-vos organitzats. Tant si us agraden els fitxers posats en llistes, graelles o columnes, sempre els podeu trobar immediatament. Accediu als vostres fitxers, ja sigui localment, en un dispositiu extern o de forma remota a través d'FTP, SFTP, AFP, WebDAV o d'un recurs compartit de Windows.
Fixes: Correccions:
Fix freeze when comparing copied files Correcció de la fallada de quan s'obren diversos fitxers de vídeo
Fix truncation of final column in Column View under some circumstances Correcció del truncament de la columna final a la vista de columna en algunes circumstàncies
Improvements: Millores:
Show more keyboard accelerators in menus Es mostren més acceleradors de teclat als menús.
Other updates: Altres actualitzacions:
Updated translations Traduccions actualitzades
Fix connecting to AFP servers so that passwords are remembered Correcció de la connexió als servidors d'AFP perquè es recordin les contrasenyes
Fix MTP mounts Correcció dels muntatges d'MTP
Launch files with double click instead of single click Obertura de fitxers amb doble clic en lloc de fer un sol clic
Provide a File Chooser portal for Flatpak apps Es proporciona un portal Selector de fitxers per a les aplicacions de Flatpak.
Brand new animated Sidebar Barra lateral animada totalment nova
Dark style support Admissió de l’estil fosc
Mint and Bubblegum color tags Etiquetes de colors Mint i Bubblegum
Do not restore locations that have become inaccessible No restauris les ubicacions que han quedat inaccessibles.
Clicking between thumbnail and text now activates/selects in Icon view Fent clic entre la miniatura i el text, ara s'activa / selecciona la visualització d'icones.
AFC protocol support Admissió del protocol d'AFC

Loading…

User avatar None

Source string changed

Files / Files (Extra)Catalan

Fix crash when opening multiple videofreeze when comparing copied files
21 hours ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
21 hours ago
Source string age
21 hours ago
Translation file
po/extra/ca.po, string 11