Translation

English
Files
7/100
Context English Catalan State
Files Fitxers
Browse your files Navegueu pels fitxers
folder;manager;explore;disk;filesystem; carpeta;gestor;explora;disc;sistema de fitxers;
File Manager Gestor de fitxers
system-file-manager system-file-manager
New Window Finestra nova
New Window As Administrator Finestra nova com a administrador
Browse and manage files and folders Gestioneu fitxers i carpetes.
Easily copy, move, and rename your files, or use folders to stay organized. Whether you like files in lists, grids or columns, you can always find them right away. Access all your files, whether locally, on an external device or remotely using FTP, SFTP, AFP, Webdav, or Windows share. Copieu, moveu i canvieu fàcilment el nom dels vostres fitxers, o utilitzeu carpetes per mantenir-vos organitzats. Tant si us agraden els fitxers posats en llistes, graelles o columnes, sempre els podeu trobar immediatament. Accediu als vostres fitxers, ja sigui localment, en un dispositiu extern o de forma remota a través d'FTP, SFTP, AFP, WebDAV o d'un recurs compartit de Windows.
Fixes: Correccions:
Fix freeze when comparing copied files Correcció de la fallada de quan s'obren diversos fitxers de vídeo
Fix truncation of final column in Column View under some circumstances Correcció del truncament de la columna final a la vista de columna en algunes circumstàncies
Improvements: Millores:
Show more keyboard accelerators in menus Es mostren més acceleradors de teclat als menús.
Other updates: Altres actualitzacions:
Updated translations Traduccions actualitzades
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Files/Files (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Files/Files

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/extra/ca.po, string 1