Translation

English
Device name:
12/120
Context English Norwegian Nynorsk State
Changes will not be saved, and data from your previous OS will be unchanged. Performance and features may not reflect the installed experience. I demomodus vert ikkje endringar du gjer lagra, og data frå tidlegare/andre operativsystem vil vere uendra. Yting og funksjonar er ikkje på same nivå som ved ei faktisk installering.
Erase Disk and Install Slett og installer
Erase everything and install a fresh copy of %s. Slett alt og installer ein ny kopi av %s.
Custom Install (Advanced) Eigendefinert (avansert)
Create, resize, or otherwise manage partitions manually. This method may lead to data loss. Opprett, endre storleik, og på andre vis behandle partisjonar. Denne metoden kan leie til datatap.
Next Neste
Custom Install Kunne ikkje installere
Continue Setting Up Hald fram med oppsett
%s has been installed
Shut Down Slå av
Your device will automatically restart in %i second. Maskina di vil automatisk starte om att til %s om %i sekund.
After restarting you can set up a new user, or you can shut down now and set up a new user later. Etter omstarten kan du opprette ein ny brukar, eller du kan slå av maskina no og opprette ein ny brukar seinare.
Decrypt This Partition Dekrypter denne partisjonen
Enter the partition's encryption password and set a device name for the decrypted partition. Skriv inn partisjonen sitt krypteringspassord og gi den eit einingsnamn.
Password: Passord:
Device name: Einingsnamn:
Decrypt Dekrypter
LUKS volume was decrypted LUKS-partisjonen vart dekryptert
%s (%s) %s (%s)
%s (%s: <b>%s</b>) %s (%s: <b>%s</b>)
Use partition: Bruk partisjon:
Format: Format:
Use as: Bruk som:
Root (/) Rot (/)
Home (/home) Heim (/home)
Boot (%s) Oppstart (%s)
Swap Sideveksling
Custom Eigendefinert
Custom: Eigendefinert:
Filesystem: Filsystem:
Default (ext4) Standardval (ext4)

Loading…

Device name:
Einingsnamn:
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Widgets/DecryptMenu.vala:88
String age
2 years ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/nn.po, string 84