Translation

English
Back
7/100
Context English Norwegian Nynorsk State
Processor: Prosessor:
Memory: Minne:
Select a Drive Vel ein disk
This will erase all data on the selected drive. If you have not backed your data up, you can cancel the installation and use Demo Mode. Dette vil slette alt av data på den valde lagringsstasjonen. Viss du ikkje har sikkerheitskopiert dataa dine, kan du avbryte installeringa og bruke demo-modus.
Getting the current configuration… Hentar gjeldande oppsett…
Erase and Install Slett og installer
Don’t Encrypt Ikkje krypter
Enable Drive Encryption Diskkryptering
Encrypt this device's drive if required for added protection, but be sure you understand:
Data will only be protected from others with physical access to this device when it is shut down. Kryptering av denne disken hindrar at dataa den inneheld kan verte lest av andre med fysisk tilgang til eininga.
The encryption password will be required each time this device is turned on. Store it somewhere safe. Krypteringspassordet er kravd kvar gong du slår på denne eininga eller startar om att.
A built-in or USB keyboard will be required to type the encryption password each time this device is turned on.
If you forget the encryption password, <b>you will not be able to recover data.</b> This is a unique password for this device, not the password for your user account. Viss du gløymer krypteringspassordet, <b>vil du ikkje kunne attopprette dataa.</b> Dette er eit unikt passord for denne eininga, ikkje passordet til brukarkontoen din.
Choose Encryption Password Vel krypteringspassord
Confirm Password Stadfest passord
Back Tilbake
Choose Password Vel passord
Set Encryption Password Vel krypteringspassord
Passwords do not match Passorda samsvarar ikkje
Could Not Install Kunne ikkje installere
Installing %s failed, possibly due to a hardware error. The device may not restart properly. You can try the following: Installeringa av %s feila, så eininga di kan ha problem med å starte om att. Prøv ein av følgande:
Try the installation again • Prøv å installere igjen
Use Demo Mode and try to manually recover • Bruk demo-modus for å prøve å tilbakestille manuelt
Restart the device and boot from another drive • Start maskina om att for å starte opp frå ein annan lagringsstasjon
Details
Restart Device Start maskina om att
Try Demo Mode Prøv demo-modus
Try Installing Again Prøv å installere igjen
Select Keyboard Layout Tastaturoppsett
Type to test your layout Skriv for å teste oppsettet ditt
Show keyboard layout Vis tastaturoppsett
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Installer/Installer
The following string has the same context and source.
Translated Installer/Initial Setup

Loading…

Back
RettetastTilbake
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
4 months ago
Translation file
po/nn.po, string 32