Translation

Encrypting this drive protects data from being read byData will be protected from others with physical access to this device.
English
Data will be protected from others with physical access to this device.
112/710
Context English Norwegian Nynorsk State
Not Enough Space Ikkje nok plass
There is not enough room on your device to install %s. We recommend a minimum of %s of storage. Det er ikkje nok ledig plass på eininga di til å installere %s. Vi anbefaler minimum %s lagringsplass.
Your Device May Be Too Slow Eininga di kan vere for treig
Your device doesn't meet the recommended hardware requirements. This may cause it to run slowly or freeze. Eininga di treff ikkje dei tilrådde maskinvarekrava. Dette kan forårsake at ting går treigt eller heng.
Connect to a Power Source Kople til ei straumkjelde
Your device is running on battery power. It's recommended to be plugged in while installing. Eininga di køyrer på batteridrift. Det er tilrådd å vere tilkopla straum under installeringa.
Recommended: Tilrådd:
Your Device: Eininga di:
Processor: Prosessor:
Memory: Minne:
Select a Drive Vel ein disk
This will erase all data on the selected drive. If you have not backed your data up, you can cancel the installation and use Demo Mode. Dette vil slette alt av data på den valde lagringsstasjonen. Viss du ikkje har sikkerheitskopiert dataa dine, kan du avbryte installeringa og bruke demo-modus.
Getting the current configuration… Hentar gjeldande oppsett…
Erase and Install Slett og installer
Drive Encryption Diskkryptering
Data will be protected from others with physical access to this device. Kryptering av denne disken hindrar at dataa den inneheld kan verte lest av andre med fysisk tilgang til eininga.
The encryption password will be required each time this device is turned on. Store it somewhere safe. Krypteringspassordet er kravd kvar gong du slår på denne eininga eller startar om att.
A built-in or USB keyboard will be required to type the encryption password each time this device is turned on.
If you forget the encryption password, <b>you will not be able to recover data.</b> This is a unique password for this device, not the password for your user account. Viss du gløymer krypteringspassordet, <b>vil du ikkje kunne attopprette dataa.</b> Dette er eit unikt passord for denne eininga, ikkje passordet til brukarkontoen din.
Choose Encryption Password Vel krypteringspassord
Confirm Password Stadfest passord
Don't Encrypt Ikkje krypter
Back Tilbake
Choose Password Vel passord
Set Password Sett passord
Passwords do not match Passorda samsvarar ikkje
Could Not Install Kunne ikkje installere
Installing %s failed, possibly due to a hardware error. Your device may not restart properly. You can try the following: Installeringa av %s feila, så eininga di kan ha problem med å starte om att. Prøv ein av følgande:
• Try the installation again • Prøv å installere igjen
• Use Demo Mode and try to manually recover • Bruk demo-modus for å prøve å tilbakestille manuelt
• Restart your device to boot from another drive • Start maskina om att for å starte opp frå ein annan lagringsstasjon

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/EncryptView.vala:57
String age
a year ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/nn.po, string 24