Translation

English
If you forget the encryption password, <b>you will not be able to recover data.</b> This is a unique password for this device, not the password for your user account.
167/1660
Context English Norwegian Nynorsk State
Your device is running on battery power. It's recommended to be plugged in while installing. Eininga di køyrer på batteridrift. Det er tilrådd å vere tilkopla straum under installeringa.
Recommended: Tilrådd:
Your Device: Eininga di:
Processor: Prosessor:
Memory: Minne:
Select a Drive Vel ein disk
This will erase all data on the selected drive. If you have not backed your data up, you can cancel the installation and use Demo Mode. Dette vil slette alt av data på den valde lagringsstasjonen. Viss du ikkje har sikkerheitskopiert dataa dine, kan du avbryte installeringa og bruke demo-modus.
Getting the current configuration… Hentar gjeldande oppsett…
Erase and Install Slett og installer
Don’t Encrypt Ikkje krypter
Enable Drive Encryption Diskkryptering
Encrypt this device's drive if required for added protection, but be sure you understand:
Data will only be protected from others with physical access to this device when it is shut down. Kryptering av denne disken hindrar at dataa den inneheld kan verte lest av andre med fysisk tilgang til eininga.
The encryption password will be required each time this device is turned on. Store it somewhere safe. Krypteringspassordet er kravd kvar gong du slår på denne eininga eller startar om att.
A built-in or USB keyboard will be required to type the encryption password each time this device is turned on.
If you forget the encryption password, <b>you will not be able to recover data.</b> This is a unique password for this device, not the password for your user account. Viss du gløymer krypteringspassordet, <b>vil du ikkje kunne attopprette dataa.</b> Dette er eit unikt passord for denne eininga, ikkje passordet til brukarkontoen din.
Choose Encryption Password Vel krypteringspassord
Confirm Password Stadfest passord
Back Tilbake
Choose Password Vel passord
Set Encryption Password Vel krypteringspassord
Passwords do not match Passorda samsvarar ikkje
Could Not Install Kunne ikkje installere
Installing %s failed, possibly due to a hardware error. The device may not restart properly. You can try the following: Installeringa av %s feila, så eininga di kan ha problem med å starte om att. Prøv ein av følgande:
Try the installation again • Prøv å installere igjen
Use Demo Mode and try to manually recover • Bruk demo-modus for å prøve å tilbakestille manuelt
Restart the device and boot from another drive • Start maskina om att for å starte opp frå ein annan lagringsstasjon
Details
Restart Device Start maskina om att
Try Demo Mode Prøv demo-modus
Try Installing Again Prøv å installere igjen

Loading…

If you forget the encryption password, <b>you will not be able to recover data.</b> This is a unique password for this device, not the password for your user account.
Viss du gløymer krypteringspassordet, <b>vil du ikkje kunne attopprette dataa.</b> Dette er eit unikt passord for denne eininga, ikkje passordet til brukarkontoen din.
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/EncryptView.vala:103
String age
2 years ago
Source string age
4 months ago
Translation file
po/nn.po, string 29