Translation

English
Link Text:
10/100
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Cc: %s<br/> Kopi: %s<br/>
Permanently delete this draft? Ønsker du å slette denne meldingen permanent?
You cannot undo this action, nor recover your draft once it has been deleted. Du kan ikke angre denne handlingen, ei heller gjenopprette kladden din om noe har blitt slettet.
Cancel Avbryt
Delete Draft Forkast utkast
Send Message With an Empty Subject? Sende melding med tom tittel?
This message has an empty subject field. The recipient may not be able to infer the scope or importance of the message. Denne meldingen har tomt emnefelt. Mottageren kan ikke anta hensikt eller hvor viktig den er.
Don't Send Ikke send
Send Anyway Åpne likevel
New Message Ny melding
Unread %d ulest
Replied Svar
Forwarded Fremover
URL: Nettadresse:
https://example.com https://eksempel.no
Link Text: Lenketekst
Example Website Eksempelnettside
Are you sure you want to open %s? Er du sikker på at du vil åpne %s?
Attachments may cause damage to your system if opened. Only open files from trusted sources. Vedlegg kan skade systemet hvis du åpner dem. Bare åpne filer fra kilder du stoler på.
Open Anyway Åpne likevel
Refresh folder Gjenoppfrisk mappe
No Message Selected Ingen melding valgt
Unstar message Ta vekk denne meldingen fra favoritter
Star message Sett melding som favoritt
Reply to All Svar til alle
Print… Skriv ut…
More Mer
Show Images Vis bilder
Always Show from Sender Alltid Vis fra Avsender
This message contains remote images. Denne meldingen inneholder eksterne bilder.
This message contains one or more attachments Denne meldingen inneholder en eller flere vedlegg
User avatar datahjelpen

Suggestion added

Linktekst:

Suggested change:

Leinketekst:
3 months ago

Loading…

User avatar kingu

New translation

Mail / MailNorwegian Bokmål (nb)

Link Text:
_Rik TLenketekst
a year ago
Link Text:
Linktekst:
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Dialogs/InsertLinkDialog.vala:37
String age
2 years ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/nb.po, string 62