Translation

English
Music
6/100
Context English Catalan State
Music Música
The official elementary music player El reproductor de música oficial de l'Elementary
Music is a fast and beautiful audio player with a focus on music and libraries. It handles external devices, CDs, and album art. És un reproductor d'àudio ràpid i bonic focalitzat en la música i les biblioteques. Admet dispositius externs, CD i art d'àlbums.
Drop support for CD-ROM S'abandona el suport per a CD-ROM.
Updated translations Traduccions actualitzades
Fix removing items from the queue Correcció de la supressió d'elements de la cua
Fix equalizer sliders not properly disabled sometimes Correcció de les barres de l'equalitzador, que no s'inhabilitaven bé alguns cops
Performance improvements Millores de rendiment
Removed old gsignond vapi S'ha suprimit l'antic gsignond vapi
LibraryWindow: Use Granite.MessageDialog for showing alerts LibraryWindow: ús de Granite.MessageDialog per mostrar alertes
PlaylistsUtils: Use Gtk.FileChooserNative PlaylistsUtils: ús de Gtk.FileChooserNative
Accurately remember window size Record amb precisió de la mida de la finestra
Scale album art properly at high resolutions Escala l'art de l'àlbum correctament a alta resolució
Accurately select Music Folder Location for directories with spaces in name Selecció de la ubicació de la carpeta de música amb precisió per als directoris amb espais al nom
New MediaKeyListener path for gnome-settings-daemon Nou camí del MediaKeyListener per al gnome-settings-daemon
AlbumView: double-click to play album AlbumView: feu doble clic per reproduir l'àlbum
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Music/Music (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Music/Music

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/extra/ca.po, string 1