Translation

English
Import all your Music from %s into your library.
49/480
Context English Catalan State
List column title Skips Omissions
List column title Date Added Data d'addició
List column title Last Played Darrera reproducció
List column title (beats per minute) BPM PPM
List column title (file location) Location Ubicació
List column title File Size Mida del fitxer
Autosize Columns Mida de les columnes automàtic
1234 kbps 1234 kbps
Sample List String Exemple de títol de cançó
Get Some Tunes Aconseguïu algunes cançons
Add music to your library. Afegiu música a la vostra col·lecció.
Import music from a source into your library. Importa música des d’una font a la col·lecció.
Change Music Folder Canvia la carpeta de música
Load music from a folder, a network or an external disk. Carrega música des d'una carpeta, una xarxa o un disc extern.
Import your Music Importeu la vostra música
Import all your Music from %s into your library. Importa tota la música des de %s a la col·lecció.
Select Music Folder Seleccioneu la carpeta de música
No Songs No hi ha cap cançó
Updating playlist. Please wait. S'actualitza la llista de reproducció. Espereu, si us plau.
To add songs to this playlist, use the <b>secondary click</b> on an item and choose <b>Add to Playlist</b>. Per afegir cançons a aquesta llista de reproducció, feu clic amb el <b>botó secundari</b> sobre un element i seleccioneu <b>«Afegeix a una llista de reproducció»</b>.
Edit Smart Playlist Edita la llista de reproducció intel·ligent
This playlist will be automatically populated with songs that match its rules. To modify these rules, use the <b>secondary click</b> on it in the sidebar and click on <b>Edit</b>. Optionally, you can click on the button below. Aquesta llista de reproducció s'omplirà amb totes les cançons que coincideixin amb les regles. Per modificar les regles, feu clic amb el <b>botó secundari</b> sobre la llista de reproducció a la barra lateral i feu clic a <b>«Edita»</b>. Opcionalment podeu fer clic al botó de baix.
No media No hi ha cap element multimèdia
Set new album cover Estableix caràtula nova de l’àlbum
Image files Fitxers d’imatges
_Open _Obre
_Cancel _Cancel·la
Save preset Desa els valors predefinits
Off Inactiu
%s (Custom) %s (Personalitzat)
%s (Custom %i) %s (%i personalitzat)

Loading…

User avatar Fito

Translation changed

Music / MusicCatalan

Import all your Music from %s into your library.
Importa tota la música des de %s a la bibliotecacol·lecció.
10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 255