Translation

English
Your Library Has Been Imported.
0/310
Context English Slovak State
Import %s Import %s
Open Otvoriť
Unrecognized playlist file. Import failed. Nerozpoznaný súbor so zoznamom. Importovanie zlyhalo.
%m/%e/%Y %l:%M %p %e.%m.%Y %H:%M
Empty device! Prázdne zariadenie!
This device does not contain any music. Toto zariadenie neobsahuje žiadnu hudbu.
Android Phone Android telefon
Audio Player Zvukový prehrávač
Adding <b>$NAME</b> by <b>$ARTIST</b> to $DEVICE Pridávanie <b>$MENO</b> od <b>$UMELEC</b> do $ZARIADENIA
Syncing <b>%s</b>… Synchronizácia <b>%s</b>...
Removing <b>$NAME</b> by <b>$ARTIST</b> from $DEVICE Odstraňovanie <b>$MENO</b> od <b>$UMELEC</b> z $ZARIADENIE
Removing from <b>%s</b>… Odstraňovanie z <b>%s</b>...
Finishing sync process… Dokončovanie synchronizácie...
Cancelling Sync… Rušenie synchronizácie...
Import Complete Importovanie dokončené
Your Library Has Been Imported.
<b>Copying</b> files to <b>Music Folder</b>… <b>Copying</b> súbory do <b>Music Folder</b>…
Music Hudba
Import to Library… Importovať do knižnice
Preferences Nastavenia
Previous Predchadzajúci
Play Prehrať
Next Nasledujúci
Search Music Vyhľadať hudbu
Pause Pozastaviť
No songs in Queue Žiadna skladba v poradí
To add songs to the queue, use the <b>secondary click</b> on an item and choose <b>Queue</b>. When a song finishes, the queued songs will be played first before the next song in the currently playing list. Pre pridanie skladby do poradia použite <b>pravé tlačidlo myši</b> na položke a vyberte <b>Poradie</b>. Po skončení skladby, sa spustí prehrávanie tejto skladby namiesto skladby v zozname.
No songs in History Žiadna skladba v histórii
After a part of a song has been played, it is added to the history list.
You can use this list to see all the songs you have played during the current session.
Po odohraní časti skladby, bude pridaná do histórie.
Tento zoznam Vám umožní zobraziť všetky skladby hrané počas aktuálneho sedenia.
Import Music Importovať hudbu
Name of the playlist Queue Poradie

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/FileOperator.vala:306
String age
3 years ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/sk.po, string 49