Translation

English
Photo Viewer
28/120
Context English Catalan State
Photo Viewer Visualitzador de fotografies
multimedia-photo-viewer multimedia-photo-viewer
Photos Fotografies
Organize your photos Organitzeu les fotografies
io.elementary.photos io.elementary.photos
Photo Manager Gestor de fotografies
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; àlbum;càmeres;retalla;edita;millora;exporta;galeria;imatges;importa;organitza;fotografies;fotos;imatges;fotografia;impressió;publica;gira;comparteix;etiquetes;vídeo;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Fotografies és un organitzador de fotos fàcil d'usar, ràpid. Permet importar fotografies des de la càmera o disc, organitzar-les per data i tema, i fins i tot per valoracions. També ofereix funcions bàsiques d'edició, com ara retallar, correcció d'ulls vermells, ajustaments del color i redreçament. L'editor de fotografies no és destructiu, no altera les fotografies originals i facilita experimentar i corregir errors.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Admet els formats JPEG, PNG, TIFF i una diversitat de fitxers en format RAW.
Minor updates: Actualitzacions menors:
Redesigned app icon Icona de l'aplicació redissenyada
Translation updates Actualitzacions de la traducció
Fixes: Correccions:
Photos taken on the same day show under the same event Les fotos fetes el mateix dia es mostren sota el mateix esdeveniment.
Replace all instances of "Shotwell" with "Photos" Substitució de totes les instàncies de "Shotwell" per "Fotos"
Avoid a crash when importing videos S'evita un bloqueig quan importeu vídeos.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Photos/Photos (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Photos/Photos

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/ca.po, string 1