Translation

English
Photo Viewer
18/120
Context English Polish State
Photo Viewer Przeglądarka zdjęć
multimedia-photo-viewer multimedia-photo-viewer
Photos Zdjęcia
Organize your photos Zarządzaj swoimi zdjęciami
io.elementary.photos io.elementary.photos
Photo Manager Menedżer zdjęć
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; album;aparaty;przytnij;edytuj;zwiększ;eksport;obrazy;import;fotografie;zdjęcia;fotografia;druk;publikuj;obróć;udostępnij;znaczniki;wideo;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Program Zdjęcia jest łatwym w użyciu, szybkim organizatorem zdjęć. Pozwala na importowanie zdjęć z aparatu lub dysku, organizowanie ich według daty, przedmiotu, a nawet według ocen. Oferuje także podstawową edycję zdjęć, taką jak przycinanie, korekcja czerwonych oczu, regulacja kolorów oraz prostowanie zdjęcia. Program Zdjęcia jest niedestruktywnym edytorem zdjęć, nie niszczy oryginalnych fotografii, dzięki czemu można łatwo eksperymentować i poprawiać błędy.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Program Zdjęcia obsługuje formaty JPEG, PNG, TIFF oraz wiele formatów RAW.
Minor updates: Drobne aktualizacje:
Redesigned app icon Przeprojektowanie ikony aplikacji
Translation updates Aktualizacje tłumaczenia
Fixes: Poprawki:
Photos taken on the same day show under the same event Zdjęcia zrobione tego samego dnia pokazywane są teraz pod tym samym wydarzeniem
Replace all instances of "Shotwell" with "Photos" Zamieniono wszystkie wystąpienia "Shotwell" na "Zdjęcia"
Avoid a crash when importing videos Zapobiegnięto błędowi krytycznemu przy importowaniu filmów
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Photos/Photos (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Photos/Photos

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 1